ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Temizlik İşçilerinin Bel Ağrıları ve Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
(Determination of Factors Associated with Low Back Pain in a Population of Cleaning Workers )

Author : AKGÜN YEŞİLTEPE  Ayşe BEŞER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 73-80
    


Summary

Amaç: Bu araştırma temizlik işçilerinin bel ağrıları ve etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İzmir Konak Belediyesi’ne ait temizlik işçilerinde, herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeksizin tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve çalışmayı kabul eden 318 işçiye uygulanmıştır. Veriler Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. İşçilere tanıtıcı bilgi formu, Oswestry Fonksiyonel Yetersizlik Formu ve Visual Analog Skala (VAS) uygulanmıştır. Bulgular: Bu araştırmada Spearman korelasyon analizi sonucuna göre Oswestry Fonksiyonel Yetersizlik Formu ile VAS arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizi sonucunda; ekonomik durum, dönerek ağırlık kaldırma ve taşıma, eğilerek ağırlık kaldırma ve alkol tüketimi bel ağrısı için risk faktörü olarak saptanmıştır. Sonuç: Bel ağrısı temizlik işçilerinde küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. İşçiler açısından sağlıkta bozulma ve ekonomik kayıp haline gelmiştir. Bu nedenle işyeri hekimi ve iş sağlığı hemşiresi çalışanların bel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik taramalar yapmalı; sağlık eğitimleri, eğitim programları ve bilgilendirmelerden oluşan çalışmaları multidisipliner bir anlayış içinde yürütmelidir.Keywords
Bel Ağrıları, Temizlik İşçileri, İşçi Sağlığı, Oswestry

Abstract

Objective: The aim of this research was conducted determination of factors associated with low back pain in a population of cleaning workers. Methods: The research was carried out in the cleaning workers of İzmir Konak Municipality, without reaching any sampling method, and was applied to 318 workers who agreed to work. The data were collected between February and March 2014. Introductory information form, Oswestry functional disability form and Visual analog scale (VAS) were applied to each worker. Results: In this study, according to the result of Spearman correlation analysis, it is seen that there is a significant and positive relationship between the oswestry functional disability form and VAS. As a result of Mann Whitney U and Kruskal Wallis analysis; economic status, rolling weight lifting and carrying, leaning weight lifting and alcohol consumption were found to be risk factors for low back pain. Conclusion: Low back pain has become a global public health problem for cleaners. It has become a deterioration in health and economic loss for workers. For this reason, the workplace doctor and the workplace nurse should make screenings to protect and improve the waist health of the employees; It should carry out studies consisting of health education, educational programs and information in a multidisciplinary approach.Keywords
Low Back Pain, Cleaning Workers, Occupational Health, Oswestry

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri