ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MELATONİN'İN KORTİ ORGANI OTOTOKSİSİTESİ ÜZERİNE OLASI KORUYUCU ETKİSİ
(POSSIBLE PROTECTIVE EFFECT OF MELATONIN ON THE CORTI ORGAN AUTOXICITY )

Author : Pınar BİLGİCİ  Uğur ÜNAL, Demet BOLAT, Özge GÖKTEPE, Esra BALCIOĞLU, Arzu YAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 10-15
    


Summary

Giriş: Çevremizde bulunan endokrin bozucular ya da hormon benzeri etki eden kimyasallar endojen hormonların etkilerini baskılayarak metabolizmayı bozmaktadırlar. Bunlardan biri olan Nonylphenol (NF) canlı dokularda biyolojik birikime neden olarak oksidatif stres meydana getirmektedir. Bu durum vücutta lipidler, proteinler ve DNA yapısının hasar görmesi, hücresel reaksiyonlar ve oluşumların bozulmasına neden olur. Geceleri pineal bezden salınan melatonin sirkadiyen ritimde önemli bir fonksiyona sahiptir ve reaktif oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyucu olarak işlev görmektedir. Amaç: Nonylphenol'ün korti organında oluşturacağı ototoksisiteye karşı antioksidan özellikte olan melatoninin olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Wistar albino cinsi dişi sıçanlar 3 gruba ayrıldı (Kontrol grubu, Nonylphenol grubu, Nonylphenol+Melatonin grubu). Kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmadı. Nonylphenol grubuna 16.günde tek doz 50μl Nonylphenol 100μl mısır yağında çözdürülerek gavaj yoluyla verildi. Nonylphenol+Melatonin grubuna ise 10mg/kg melatonin 15 gün süreyle intraperitoneal olarak enjekte edildikten sonra 16. gün tek doz 50μl Nonylphenol 100μl mısır yağında çözdürülerek gavaj yoluyla verildi. Ertesi gün anestezi altında kohlea dokuları çıkarılarak %10 formaldehit içerisinde tespit edildi. Dekalsifiye işleminden sonra rutin doku takibi basamaklarından geçirilerek Hematoksilen&Eozin ve Masson's Trikrom ile boyandı. Daha önce belirlenen kriterler doğrultusunda histopatolojik ve morfometrik değerlendirme yapıldı. Bulgular: Nonylphenol uygulanan gruplara ait kokleaların bazal, media ve apeks bölgelerinde yer alan tektoriyal ve baziler membran uzunluklarında azalma meydana geldiği ancak istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde olmadığı belirlendi (p>0,05). Nonylphenol uygulamasının kokleanın apeksinde yer alan dış ve iç saçlı hücreleri etkilediği hücre boylarının kısaldığı ve hücre boylarındaki bu kısalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Kokleanın bazal bölgesindeki dış saçlı hücreler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde tüm gruplar arasında anlamlılık seviyesinde fark mevcuttu (p<0,05). Nonylphenol uygulamasının kokleanın tüm dönüşlerinde sitria vaskülaris genişliğinde daralmaya neden olduğu da elde edilen morfometrik bulgular arasındaydı. Sonuç: Nonylphenol uygulamasının koklea üzerinde ototoksisite meydana getirdiği ve antioksidan özellikte olan melatoninin de koruyucu etkisinin olduğu belirlendi.Keywords
Koklea, Melatonin, Nonylphenol.

Abstract

Introduction: Endocrine disruptors or hormone-like chemicals in our environment compromise metabolism by suppressing the effects of endogenous hormones. One of them Nonylphenol (NFA) as a result of bioaccumulation in living tissues to form oxidative stress. This causes damage to lipids, proteins and DNA structure, cellular reactions and formation in the body. Melatonin released from the pineal gland at night has an important function in circadian rhythm and functions as a protector against oxidative stress caused by reactive oxygen species. Objective: To determine the possible protective effect of melatonin, which is antioxidant, against the autotoxicity that Nonylphenol will cause in the corti organ. Method: Wistar albino female rats were divided into 3 groups (Control group, Nonylphenol group, Nonylphenol + Melatonin group). No treatment was applied to the control group. Nonylphenol group was given by gavage by dissolving a single dose of 50μl Nonylphenol in 100μl corn oil on the 16th day. In the Nonylphenol + Melatonin group, 10mg / kg melatonin was injected intraperitoneally for 15 days, and on the 16th day, a single dose of 50μl Nonylphenol was dissolved in 100μl corn oil and administered via gavage. The following day, cocheal tissues were removed under anesthesia and fixed in 10% formaldehyde. After decalcified process step, following after routine tissue was stained with hematoxylin and eosin and Masson's Trichrome. Histopathological and morphometric evaluations were made in line with the previously determined criteria. Results: It was determined that the lengths of tectorial and basilar membranes in the basal, media and apex regions of the cochleae belonging to nonylphenol treated groups occurred but were not statistically significant (p> 0.05). It was determined that nonylphenol application affects the outer and inner hair cells located in the apex of the cochlea and the shortened cell lengths and this shortening was statistically significant (p <0.05). outer hair cells in the basal region of the cochlea there was significant difference in the level between all groups when evaluated statistically significant (p <0.05). It was also among the morphometric findings that nonylphenol application caused a narrowing of the width of the citria vascularis in all turns of the cochlea. Conclusion: on the cochlear application of Nonylphenol brought ototoxicity was determined to occur and also the protective effect of melatonin within antioxidant.Keywords
Cochlea, Melatonin, Nonylphenol.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri