ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK PERSONELİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE DUYGU DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER (ANKSİYETE-DEPRSYON VE ALGILANAN STRESS) AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EMOTIONS OF HEALTH PERSONNEL DURING THE PANDEMIC PROCESS IN TERMS OF SOME VARIABLES (ANXIETY-DEPRESSION AND PERCEIVED STRESS) )

Author : Nihal ALOĞLU  Tuba GEÇDİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 29-39
    


Summary

Amaç: Bu araştırma tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde en büyük fedakarlığı gösteren sağlık personelinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Nicel yaklaşımının kullanıldığı bu çalışma, genel tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi sosyal medya kullanan ve çevrimiçi ortamda araştırmaya destek olmayı kabul eden 849 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgiler içeren anket formu, Hastane Anksiyete-Depresyon Ölçeği (HAD), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi, SPSS 20 programı ile bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon testleri gerçekleştirilerek yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada 849 sağlık personeli katılmış olup bunların %59,5’si hemşire, %11,3’ü doktor ve %29.2’si diğer çalışanlardan oluşmuştur. Sağlık çalışanların Anksiyete (HAD-A), Depresyon (HAD-D), puanları orta düzeyde, Algılana Stres Ölçeği puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Depresyon (HAD-D), Anksiyete (HAD-A) ile Algılana Stres Ölçeği puanlarının katılımcıların “Pandemi kliniğinde çalışma ya da çalışmama”, “cinsiyet”, “eğitim”, “meslek”. “mesleğini sevme”, “çevrenin sağlıkçılara bakışın algısı” değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Anksiyete, depresyon, stres/rahatsızlık alt boyutlarından biri artarken diğer alt boyutlarında arttığı, öz yetersizlik alt boyutu ise ters yönde hareket ettiği, öz yetersizlik alt boyutu artarken anksiyete, depresyon, stres/rahatsızlık alt boyutların düşüş eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç: Yapılan tespitler neticesinde pandemi kliniğinde çalışan sağlıkçıların anksiyete ve depresyon puanlarının daha yüksek olduğu, Hemşire ve ebe olarak çalışan sağlık personelinin uzman ve pratisyen hekimlerden daha çok stres altında olduğu sonucuna varılmıştır. COVID-19 pandemisi sürecinde ön safta çalışan sağlık personellerinin ruhsal sağlığını etkileyen durumları, yaşadıkları psikososyal sorunların ortaya konması, çalışanların ruh sağlığının korunması ve ruhsal travmanın önlenmesi konusunda alınabilecek önlemler göz önüne alınmalıdır.Keywords
Sağlık Personeli, Pandemi, Depresyon, Anksiyete, Stres

Abstract

Objective: The aim of this study was to detect the prevalence of stress, insomnia and depression amongst medical personnel during the COVID-19 outbreak. Methods: This study, which uses a quantitative approach, is descriptive research based on the general screening model. The sample of the study consisted of 849 health workers who used social media and agreed to support research online. In the study, a questionnaire containing demographic information, The Hospital Anxiety-Depression Scale (HAD), and the Perceived Stress Scale (ASÖ) were used as a data collection tool. Analysis of the obtained data was performed by performing an independent sample t test and one-way analysis of variance (ANOVA) using the SPSS 20 program. Results: The study recruited 849 participants, of which 59.5.2% were nurse, 11.3 % were doctor and 29.2 % other medical personnel. When the distribution of anxiety (HAD-A), depression (HAD-D), Perceived Stress Scale score averages was examined, the distribution of anxiety (HAD-A), depression (HAD-D), perceived stress score averages of participants was found to have moderate levels of questionnaire and depression, while perceived stress was higher. There are statistically significant differences between depression (HAD-D) and anxiety (HAD-A) scores and participants ' “working or not working in a pandemic clinic” status. It was found that anxiety, depression, stress / discomfort sub-dimensions increased while the other sub-dimensions increased, self-insufficiency sub-dimension moved in the opposite direction, while self-insufficiency sub-dimension increased, anxiety, depression, stress / discomfort sub-dimensions showed a decreasing trend. Result: As a result of the findings, it can be stated that health workers working in the pandemic clinic have higher stress, anxiety and depression scores It has been concluded that medical staff working as nurses and midwives are under more stress than specialists and general practitioners. During the covid-19 pandemic, measures that can be taken to identify the situations affecting the mental health of medical personnel working at the front line, the psychosocial problems they experience, the protection of the mental health of employees and the Prevention of mental trauma should be taken into account.Keywords
Medical Personnel, Stress, Depression, Anxiety, Pandemi

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri