ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOUTUBE VİDEOLARI TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 SALGINI SIRASINDA RUH SAĞLIĞI İÇİN NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR İÇİN BİR BİLGİ KAYNAĞI MIDIR?
(ARE YOUTUBE VIDEOS QUALIFIED AND RELIABLE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY? )

Author : Saliha Bozdogan Yesilot  Ayşe İnel Manav, Hatice Çiftçi  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 20-28
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı için bir bilgi kaynağı olarak Türkçe yayınlanan YouTube videolarının içeriğinin kalite, güvenilirlik ve kapsamlılığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. 11 Nisan 2020 tarihinde YouTube kanalında Türkçe olarak "Coronavirüs Ruh Sağlığı" konusu taranmıştır. İlk 100 video incelemeye alınmıştır. İki bağımsız araştırmacı tarafından videolar faydalı ya da yanıltıcı olarak sınıflandırılmıştır. Gözlemciler arası uyum kappa katsayısı ile değerlendirilmiştir. Videoların güvenilirliğinin değerlendirilmesinde değiştirilmiş DISCERN indeksi ve kalite için Global Kalite Ölçeği kullanılmıştır. İçerik, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir kontrol listesi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Faydalı videolar için ortalama görüntüleme sayısı 1442,42 ± 3042,49 ve yanıltıcı videolar için 1044 ± 1471,83’tür. Global Kalite Ölçeği ortalaması faydalı videolar için 2,68 ± 0,96 ve yanıltıcı videolar için 1,00±0,00’dır. DISCERN skoru ortalaması Bağımsız/profesyonel kullanıcılar tarafından yayınlanan videolarda 2,8 ± 1,09, devlet/haber ajansları tarafından yayınlanan videolarda 2,72 ± 0,75 ve üniversiteler/meslek kuruluşları tarafından yayınlanan videolarda ise 3,12 ± 0,66’dır. Sonuç: COVID-19 pandemisine ilişkin Türkçe olarak ruh sağlığını korumaya yönelik yayınlanan videolarının kalite ve güvenilirliği orta düzeyde bulunmuştur. Bununla birlikte, video içeriklerinin kapsamının pandemi döneminde ruh sağlığının korunmasına ilişkin yeterince ayrıntılı bilgi içermediği saptanmıştır.Keywords
Ruh Sağlığı, COVID-19, Pandemi, YouTube

Abstract

Aim: This study aimed to evaluate the quality, reliability, and comprehensiveness of content for YouTube videos in the Turkish language as a source of information for mental health during the COVID-19 pandemic. Methods: "Coronavirus Mental Health" was searched as a subject in the YouTube channel in the Turkish language on April 11th, 2020. The first 100 videos were taken into consideration. Two independent reviewers classified videos as useful or misleading. The inter-observer agreement was evaluated with the kappa coefficient. Modified DISCERN index for reliability and Global Quality Scale for quality were used. The content was evaluated with a checklist developed by the researchers. Results: The mean number of views was 1442.42±3042.49 for useful videos and 1044±1471.83 for misleading videos. The mean Global Quality Scale was 2.68±0.96 for useful videos and 1±0 for misleading videos. The mean DISCERN score was 2.8±1.09, 2.72±0.75, and 3.12±0.66 for shared by independent/professional users, government/news agencies, and universities/professional organizations respectively. Conclusions: The quality and reliability level of mental health videos in the Turkish language for the COVID-19 pandemic were found out moderate. Moreover, the comprehensiveness of the contents didn’t include enough detailed information in regards to protecting mental health.Keywords
Mental health, COVID-19, Pandemics, YouTube

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri