ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Evlilik Öncesi Verilen Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü
(The Importance Of Pre-Marriage Preconceptional Care And The Counseling Role Of Midwives )

Author : Sevil GÜNER  Birsen KARACA SAYDAM, Esin ÇEBER TURFAN, Neriman SOĞUKPINAR, Rabia EKTİ GENÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 79-85
    


Summary

Giriş: Prekonsepsiyonel bakım, gebelik sürecini etkileyen risk faktörlerini tanımlamak ve uygun bakım sağlamak için önemli bir fırsattır. Bu çalışmada; evlenmek için başvuran çiftlere üreme sağlığı ile ilgili koruyucu sağlık hizmeti sunmak ve ebelerin prekonsepsiyonel bakım hizmetlerindeki önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yürütülen çalışmanın evrenini 15 Haziran 2016-15 Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir Bornova Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çiftler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, katılmayı kabul eden ve danışmanlık verilen tüm çiftler örneklemi oluşturmuştur (n:126). Veriler; anket formu aracılığıyla yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış, analizleri SPSS 20.0 paket programında sayı yüzde dağılımı yapılarak sunulmuştur. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 26.0±4.0 (min:18.0-max:42.0)’dır. Katılımcıların %91.2’sinin evlendikten sonra gebelik planladığı belirlenmiştir. Gebelik planlayanların %42.6’sı sigara, %33.9’u alkol kullanmakta, sadece %20.9’u düzenli egzersiz yapmaktadır. Katılımcıların %96.0’sı evlenmeden önce danışmanlık verilmesi gerektiğini, %30.2’si bu eğitimi uzman kişilerin, %19.0’u ise ebelerin vermesi gerektiğini belirtmiştir. Tartışma ve Sonuç: Evlenmek için yapılan başvuruyu fırsat olarak değerlendirerek prekonsepsiyonel danışmanlık hizmeti sunduğumuz çalışmamızda, gebelik planlayan katılımcıların riskli yaşam biçimi davranışlarına sahip oldukları ve uzman kişilerden formal bir eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Birinci Basamak sağlık hizmetleri kapsamında, ebeler tarafından kapsamı genişletilerek verilecek olan prekonsepsiyonel danışmanlığın evlilikte uyum ve sağlıklı nesillerin oluşmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Keywords
Prekonsepsiyonel Danışmanlık, Ebelik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Abstract

Introduction: Preconceptional care is an important opportunity to identify risk factors affecting the pregnancy process and to provide appropriate care. In this study; it was aimed to provide preventive health services related to reproductive health to couples who applied for marriage and to emphasize the importance of midwives in preconceptional care services. Method: The population of the descriptive study consisted of couples who applied to Izmir Bornova Municipality Marriage Office between June 15, 2016 and June 15, 2017. Sample selection was not made, all couples who agreed to participate and were given counseling formed the sample (n: 126). Data were collected through a questionnaire using face-to-face interview method, and their analyzes were presented in the SPSS 20.0 package program by making a percentage distribution. Results: The average age of women is 26.0±4.0 (min:18.0-max:42.0). It was determined that 91.2% of the participants planned pregnancy after getting married. 42.6% of those planning pregnancy use cigarette, 33.9% use alcohol, only 20.9% exercise regularly. 96.0% of the participants stated that consultancy should be given before getting married, 30.2% of them stated that this training should be given by experts and 19.0% by midwives. Discussion and Conclusion: In our study, where we evaluated the application for marriage as an opportunity and offered preconceptional counseling, it was determined that the participants planning pregnancy had risky lifestyle behaviors and wanted to receive formal training from experts. It is thought that preconceptional counseling, which will be given by midwives by expanding its scope within the scope of primary health care services, will contribute to harmony in marriage and the formation of healthy generations.Keywords
Preconceptional Counseling, Midwifery, Preventive Health Services

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri