ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN TUTUŞTURMA(KİNDLİNG) MODEL EPİLEPSİDE 5HT1 AGONİST VE ANTAGONİST’LERİNİN BEYİN TNF-ALFA VE IL1- BETA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF 5HT1 AGONISTS AND ANTAGONISTS ON BRAIN TNF ALPHA AND IL1 - BETA LEVELS IN THE PENTYLENETETRAZOLE KINDLING MODEL EPILEPSY )

Author : arzuhan çetindağ çiltaş    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 4-9
    


Summary

Amaç: Epilepsi, nöbet ataklarının ortaya çıkmasına neden olan nöronal hipereksitabilite ve senkronize elektrik deşarjları ile karakterize beyin fonksiyon bozuklukluğudur . Serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT), dopamin (DA) ve adrenalin gibi diğer birçok nörotransmitter sistemlerin epileptogenez mekanizmasına dahil oldukları bilinmektedir. Nöroinflamasyon, oksidatif stres ve mitokondriyal disfonksiyon, epilepsinin patofizyolojisini açıklamak için önemli bir rol oynamaktadır. Beyindeki inflamatuar sitokin sinyalleri, nörotransmiter metabolizması, nöroendokrin fonksiyonu, sinaptik plastisite, dopaminerjik iletim, gibi önemli beyin fonksiyonlarını düzenler ve nörojenezi etkiler. Bu çalışmanın amacı, PTZ (pentilentetrazol)-Kindling model epileptik sıçanlarda seratonin 5HT-1 agonist ve antagonistlerinin TNF-alfa (tümör nekroz faktör-alfa) ve IL-1 beta (interlökin-1 beta) markerları üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmamızda 24 adet 240-280gr erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. PTZ kindling modeli epilepsi oluşturmak için sıçanlara pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 mg/kg dozda PTZ enjeksiyonları yapıldı, enjeksiyon yapılan günlerde hayvanların davranışları 30 dakika gözlenerek aşamalar, Racine nöbet ölçeğine göre epilepsi evreleri belirlendi. Daha sonra hayvanlar randomize bir şekilde dört gruba ayrıldı: kontrol (n = 8) 1ml/ kg SF, 35 mg/ kg PTZ (n = 8), 0.3 mg/ kg 8-OH-DPAT (n = 8) ve 1 mg/kg WAY-100135 (n = 8) intraperitonal olarak uygulandı. İşlemden sonra beyin dokuları hayvanlardan çıkarıldı. Veri analizleri Windows için SPSS Sürüm 21.0 ile yapıldı ve tek yönlü bir varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: İL1-β ve TNF-alfa sonuçları gruplar arasında değerlendirildi. PTZ grubu kontrol grubuna göre İL1-β seviyesini değiştirmedi (p >0.05), bununla birlikte 8-OH-DPAT ve WAY-100135 grupları PTZ ile karşılaştırıldığında İL1-β düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Benzer şekilde PTZ kontrol grubu ile karşılaştırıldığında TNF- alfa seviyesini değiştirmedi ve 8-OH-DPAT, WAY-100135 grupları PTZ grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). Sonuç: PTZ kaynaklı (kindling) model epilepside 8-OH-DPA (5HT-1 agonist) ve WAY-100135 (5HT-1 antagonist) grupları ile tedavi TNF- alfa ve İL1-β düzeylerinde bir etki göstermemesine rağmen epilepsi tedavisinde yeni terapötik yaklaşımı araştırmak için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.Keywords
Epilepsy, Pentylenetetrazole, Inflammation, Serotonin, TNF- alfa, İL1-β

Abstract

Objective(s): Epilepsy is a brain dysfunction characterized by neuronal hyperexcitability and synchronized electrical discharges that cause seizures to occur. Many other neurotransmitter systems such as Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), dopamine (DA) and adrenaline are known to be involved in the mechanism of epileptogenesis. Neuroinflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction play an important role in explaining the pathophysiology of epilepsy. Inflammatory cytokine signals in the brain regulate important brain functions such as neurotransmitter metabolism, neuroendocrine function, synaptic plasticity, dopaminergic transmission, and also affect neurogenesis. This study aimed to investigate the effect of serotonin 5HT-1 agonists and antagonists on TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha) and IL-1 beta (interleukin-1 beta) markers in PTZ (Pentylentetrazol)-Kindling model epileptic rats. Materials and Methods: Twenty-four male Wistar albino rats of 240-280gr were used in our study. PTZ injections were done on rats on Mondays, Wednesdays, and Fridays at a dose of 35 mg/kg to create PTZ kindling model epilepsy, then, on the days of injection, the animals' behavior was observed for 30 minutes, and the stages of epilepsy were determined according to the Racine seizure stages. The animals were then divided into four groups in a randomized way: Control (n = 8) 1ml/ kg SF, 35 mg/ kg PTZ (n = 8), 0.3 mg/ kg 8-OH-DPAT (n = 8) and 1 mg/kg WAY-100135 (n = 8), which were intraperitoneal administered. After the procedure, brain tissues were dissected from the animals. Data analyses were done with SPSS for Windows version 21.0 and evaluated using one-way variance analysis (ANOVA). Results: Between the groups, IL1-β and TNF-alpha results were evaluated. The PTZ group did not change the level of IL1-β compared to the control group (p>0.05), however, there was no statistically significant difference in IL1-β levels between 8-OH-DPAT and WAY-100135 groups (p>0.05). Similarly, PTZ did not change the TNF-alpha level compared to the control group, and there was no statistical difference when 8-OH-DPAT, WAY-100135 groups were compared with the PTZ group (p>0.05). Conclusion: In PTZ kindling epilepsy, the treatments in the 8-OH-DPA (5HT-1 agonist) and WAY-100135 (5HT-1 antagonist) groups showed no effect at TNF-alpha and IL1-β levels, despite this, more studies are needed to investigate the new therapeutic approach to treat epilepsy.Keywords
Epilepsy, Pentylenetetrazole, Inflammation, Serotonin, TNF- alpha, IL1-β

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri