ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
(Determine of the Prevalence of Premenstrual Syndrome and Related Factors )

Author : Derya Tanrıverdi  Sibel Öztürk  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 61-68
    


Summary

Amaç:Premenstrüel sendrom, adet döngüsü ile ilgili bir grup psikolojik, davranışsal ve fiziksel semptomun periyodik olarak tekrarlamasıdır. Bu belirtiler özellikle adet döngüsünün luteal evresinin ortasında ortaya çıkar ve adet başladığında kaybolur. Bu çalışmanın amacı, 15-49 yaş arası üreme çağındaki kadınlarda premenstrüel sendrom prevalansını belirlemek ve premenstrüel sendrom ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Araştırmada kesitsel tasarım kullanılmıştır. Çalışma 500 kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kadınlarla yüz yüze görüşme yoluyla veri toplama amacıyla sosyodemografik veri formu ve Premenstrüel Sendrom Ölçeği uygulanmıştır. Veri analizinde yüzde testleri, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen kadınların PMS prevalansı % 47 olarak bulunmuştur. Premenstrüel sendrom semptomları şiddet sırasına göre ağrı, şişkinlik, yorgunluk, iştahta değişiklik, sinirlilik ve anksiyetedir. 15-46 yaş grubunda olma, bekar olma, sigara içme, dismenorenin olması ve ailesel premenstrüel sendrom öyküsünün PMS'yi doğrudan etkileyen değişkenler olduğu bulunmuştur. Sonuç: Kadınlarda PMS prevelansının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. PMS prevalansını azaltmak ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirmek için konuya daha fazla önem verilmeli ve risk grupları için gerekli önlemler alınmalıdır.Keywords
PMS, premenstrüel sendrom, prevalans, kadın

Abstract

to the menstrual cycle. These symptoms arise especially in the middle of the luteal phase of the menstrual cycle and disappear when menstruation starts. The objective of this study was to determine the prevalence of premenstrual syndrome in women in reproductive age between 15 and 49 years old, and to investigate the relationship between premenstrual syndrome and sociodemographic variables. Method: A cross-sectional design was employed. The study was carried out on 500 women. The face to face interview, sociodemographic data form and Premenstrual Syndrome Scale were applied to the women for data collection. As for data analysis, percentage tests, chi-square test and logistic regression analysis were utilized. Results: PMS prevalence of women included in this study was found to be 47%. Premenstrual syndrome symptoms in order of severity are pain, bloating, fatigue, change in appetite, irritability, and anxiety. It was found that being in the age group between 15-46, being single, smoking, having dysmenorrhea, and familial premenstrual syndrome history have direct effect on PMS. Conclusion: It was observed that the prevalence of PMS in women is quite high. Greater importance should be attached to the issue and necessary precautions should be taken for risk groups in order to decrease PMS prevalence and improve women’s quality of life.Keywords
PMS, premenstrual syndrome, prevalence, women

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri