ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Pandemisinin erken döneminde anksiyete düzeyi ve stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi
(Examination of anxiety levels and stress coping styles of during early stage of COVID-19 pandemic )

Author : Bedia TARSUSLU  & Hava KAYA & Özge ÖNER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 1-9
    


Summary

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi erken döneminde 18-65 yaş aralığındaki bireylerin anksiyete düzeyleri ve stresle baş etme tarzlarını incelemek amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini, 24 Mart-25 Nisan 2020 tarihleri arasında 503 birey oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği (STAI) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) kullanılarak online toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve parametrik testlerden yararlanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %72,4’ü kadın, %56,9’u 17-28 yaş aralığındadır. COVID-19’un erken döneminde, katılımcıların %30,2’si depresif duygular, %30,4’ü anksiyöz duygular hissettiğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların %57,7’si ise alışveriş yapmak için evden dışarı çıkmıştır. Kadınların erkeklere göre STAI puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken SBÇTÖ Kendine güvenli yaklaşım ve İyimser yaklaşım alt ölçek puanları anlamlı derecede düşük saptanmıştır. STAI ile SBÇTÖ’nün Kendine güvenli yaklaşım, İyimser yaklaşım ve Sosyal destek arama alt ölçekleri arasında negatif yönde ilişki görülürken, Çaresiz yaklaşım ve Boyun eğici yaklaşım alt ölçekleri ile arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Salgın gibi yaşamı olumsuz etkileyen ve alınan önlemler doğrultusunda bireylerin depresif ve anksiyöz duygular deneyimledikleri, kadınların daha fazla anksiyete yaşadıkları ve erkeklerin kadınlara göre kendine güvenli ve iyimser yaklaşım tipi başetme tarzlarını daha fazla kullandıkları söylenebilir. Ayrıca salgın durumunda, bireylerin anksiyete düzeyleri arttıkça çaresiz ve boyun eğici başetme tarzlarını kullandıkları görülmektedir.Keywords
COVID-19, anksiyete, stres, başetme tarzları.

Abstract

INTRODUCTION: It is aimed to examine the anxiety levels and stress coping styles of individuals between the ages of 18-65 in the early period of the COVID-19 pandemic. METHODS: The sample of the study consisted of 503 individuals, from 24 March to 25 April 2020. Data were collected online using Personal Information Form, State-Trait Anxiety Scale (STAI) and Stress Coping Styles Scale (SCSS). Descriptive and parametric tests were used to analyze the data. RESULTS: Of the participants 72.4% were women and 56.9% were between the ages of 17-28. In the early period of COVID-19, 30.2% of the participants stated that they felt depressive and 30.4% felt anxious emotions. In addition, 57.7% of the participants went out of the house to shop. While the STAI mean scores of women were significantly higher than men, the SCSS Self-Confident approach and Optimistic approach subscale scores were found to be significantly lower. As there was a negative relationship between STAI and the Self-confident approach, Optimistic approach and Seeking social support subscales of SCSS, it was found that there was a positive relationship between the Desperate approach and Submissive approach subscales. DISCUSSION AND CONCLUSION: : It can be said that individuals experience depressive and anxious emotions, women experience more anxiety, and men use self-confident and optimistic approach-type coping styles more than women. In addition, in case of an epidemic, it was observed that individuals use desperate and submissive coping styles as their anxiety levels increase.Keywords
COVID-19, anxiety, stress, coping styles.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri