ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Tanı Almış Meme Kanseri Hastalarının Kansere Tepkileri İle Dini Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation Of The Relationship Between The Responses To Cancer And Religious Coping Styles Of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients )

Author : Sibel Doğan  Büşra ALTINTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 50-60
    


Summary

Özet Bu çalışma yeni tanı almış meme kanseri hastalarının kansere tepkileriyle dini başa çıkmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmış bir çalışmadır. Çalışma kapsamına, yeni tanı almış 150 meme kanseri tanılı hasta alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, hastaların tanıtıcı ve demografik özelliklerini içeren bir anket formu, Kansere Tepki Tarzı Ölçeği ve Dini Başa Çıkma Tarzları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Shapiro-Wilks normallik testi ile bakılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için bağımsız iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis testi, ölçekler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ise spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada hastaların kansere tepki ölçeği mücadeleci ruh alt ölçeği puan ortalaması 51.81+4.95, çaresizlik ümitsizlik alt boyutu puan ortalaması 9.85+2.39, endişeli bekleyiş alt boyut puan ortalaması 23.54+2.35, kaderci alt boyutu puan ortalaması 19.98+1.59 ve inkar alt boyutu puan ortalaması 1.73+0.67’dir. Hastaların olumlu dini başa çıkma ölçeği puan ortalamaları 23.16+3.27 ve olumsuz dini başa çıkma puan ortalamaları ise 7.72+1.77’dir. Çalışmada olumlu dini başa çıkma ile mücadeleci ruh alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı (p<0.05; r=0.440) bir ilişki saptanmış olup, olumlu dini başa çıkma özellikleri gösteren hastalar aynı zamanda hastalığıyla mücadele etme özellikleri de göstermektedir. Çalışmada olumsuz dini başa çıkma ile mücadeleci ruh alt boyutu arasında negatif yönde, ümitsizlik-çaresizlik, endişeli bekleyiş, kadercilik ve inkar alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05), olumsuz dini başa çıkma özelliği gösteren hastaların aynı zamanda olumsuz duyguları daha fazla yaşadıkları, hastalıkla mücadelerinin de olumsuz yönde olduğu anlaşılmaktadır.Keywords
Meme Kanseri, Kansere Tepki, Dini Başa Çıkma

Abstract

Abstract This research is a descriptive study conducted to assess the relationship between the responses to cancer by patients newly diagnosed with breast cancer and their religious coping.The study included 150 newly diagnosed breast cancer patients who received chemotherapy from November 2016/ April 2017 in the outpatient chemotherapy unit of a private university hospital. As a data collection tool, the questionnaire containing the descriptive and demographic characteristics of the patients, the scale of response style to cancer, and the religious coping style scale were used in the study. The data of the research were analyzed in terms of normal distribution by using the Shapiro-Wilks normality test. Since the data did not show normal distribution, the Mann-Whitney U test was used in two independent group comparisons, and the Kruskal-Wallis test was used in comparisons between more than two independent groups.Spearman correlation analysis was used to assess the relationship between scales. In the study, spiritual struggling subscale score within the scale of response to cancer was 51.81+4.95, the helplessness-despair subscale score was 9.85+2.39, anxious anticipate subscale score was 23.54+2.35, the fatalist subscale score was 19.98+1.59, and deny subscale score was 1.73+0.67.In other words, it was determined that the spiritual struggling soul was highly used by patients in response to cancer. In the study, the positive religious coping scale scores were 23.16+3.27, and negative religious coping scores were 7.72+1.77, which mean that most of the patients had positive religious coping scores. A positive correlation was found between the positive religious coping score and the spiritual struggling score (p<0.05; r=0.440). As the positive religious coping increases, the patients' struggle with disease is increasing.According to the results obtained from the study, suggestions were made.Keywords
Breast Cancer, Response to Cancer, Religious Coping

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri