ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cerrahi Hemşirelerinin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmelerinin Hasta ve Çalışan Güvenliği Kültürüne Etkisi
(The Effect Of Structural And Psychologıcal Empowerment Of Surgıcal Nurses On Patıent And Employee Safety Culture )

Author : Fadime Çınar  Tuba KUTLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 20-28
    


Summary

Giriş: Sağlık hizmeti insan hayatının vazgeçilmezi ve sağlık hizmetinin sunucusu da bizzat insanın kendisidir. Sektördeki işgücünün en önemli unsurunu oluşturan hemşirelerin etkili ve verimli çalışmasına yönelik olarak güçlendirilmesi çalışana olan faydalarının yanı sıra hastalar, sağlık kurumları ve toplum için de gereklidir. Amaç: bu araştırma cerrahi hemşirelerinin yapısal ve psikolojik güçlendirilmelerinin hasta ve çalışan güvenliği kültürüne etkisi belirlemek amacıyla yapıldı.Yönetem: İlişkisel ve kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini 06 Ocak-24 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul ilinde faaliyette bulunan iki ayrı kamu hastanesinin cerrahi klinikleri ile ameliyathanelerinde görev yapan toplam 187 hemşire oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak vardiyalı çalışma sistemi ve izinli olma, araştırmaya katılmayı istememe nedenleriyle 34 hemşire kapsam dışı bırakıldı. Araştırma 153 katılımcı hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, "Tanıtıcı Bilgi Formu", Yapısal Güçlendirme Ölçeği, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği, Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği ve Çalışan Güvenliği Kültürü Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular:Araştırmaya katılan cerrahi hemşirelerinin Yapısal Güçlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 3,36±,49 olarak iyi düzeyde, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 5,13±,09, iyi düzeyde, Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği toplam puan ortalaması 3,12±,29 iyi düzeyde ve Çalışan Güvenliği Kültürü Ölçeği toplam puan ortalaması 3,56±,54 olarak iyi düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin güçlenmesini ve güvenlik kültürünü etkileyen faktörler ile ölçek toplam puanı arasındaki ilişki incelendiğinde; haftalık çalışma saatinin güçlendirmede etkili olduğu ve haftada 40 saatten fazla çalışanlarda güçlenmenin diğer hemşirelere göre daha düşük olduğu ve anlamlı fark bulunduğu (p<0,05), hasta ve çalışan güvenliği eğitimi alanlar ile almayanlar arasında hasta ve çalışan güvenliği kültürü algınının anlamlı olarak farklı olduğu saptandı. Yapısal Güçlendirme Ölçeği ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeği alt boyutları ile hasta ve çalışan güvenliği kültürü alt boyutları arasında yapılan regresyon analizi sonucunda ,aralarında anlamlı ve pozitif bir ilişki saptandı (p<0,05), Hemşirelerin yapısal ve psikolojik olarak güçlü olmalarının hasta ve çalışan güvenliği algılarını etkilediği belirlendi. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, yapısal ve psikolojik güçlendirme algısı yüksek olan cerrahi hemşirelerinin iş tatminlerinin yüksek olacağı, olumsuz duygu ve davranışlarının azalacağı ve böylece daha güvenli sağlık hizmeti verebilecekleri söylenebilir. Cerrahi hemşirelerine her sağlık kurumunda düzenli olarak güçlendirme programları yapılması önerilebilir.Keywords
Yapısal ve psikolojik güçlendirme,cerrahi hemşireleri,hasta ve çalışan güvenliği

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effect of surgical nurses' structural and psychological empowerment on patient and employee safety culture.Background: Nurses constitute the most critical element of the healthcare workforce. Empowering nurses is essential for patients, healthcare institutions, and the community and benefits for employees. Method: The sample of this study, which is relational and cross-sectional, consisted of a total of 153 nurses working in the surgical clinics and operating rooms of two public hospitals. The data were collected using the "Introductory Information Form," Structural Empowerment Scale(SES), Psychological Empowerment Scale (PES), Patient Safety Culture Scale (PSCS), and Employee Safety Culture Scale(ESCS). SPPS 25.0 statistics package program was used to evaluate the data. Results: The Structural Empowerment Scale(SES)total score average of the surgical nurses participating in the study was 3.36 ± .49 at an acceptable level, the total score of the PES was 5.13 ± .09, good, and the PSCS total score was 3.12 ±, 29 good, and the ESCS average score was 3.56 ±.54. As a result of the regression analysis performed between the SES and PES sub-dimensions and the patient and employee safety culture sub-dimensions, a significant and positive relationship was found between them (p <0.05). Conclusion: Surgical nurses with a high perception of structural and psychological strengthening will have high job satisfaction, and thus they will be able to provide safer health care. Implications for Nursing Management: It is to reinforce the studies on the concept of empowerment, to raise awareness among employees, managers, and academicians, especially regarding structural and psychological empowerment, and to increase the applicability of structural and psychological empowerment by adopting it to health professionals. His study contributes to the effect of nurses' structural and psychological empowerment on safe nursing and employee safety culture.Keywords
Structural and psychologıcal empowerment,surgıcal nurses,patıent and employee safety culture

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri