ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Venöz Yetmezlik Tedavisinde EVLA ve Radyofrekans Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
(Comparison of EVLA and Radiofrequency Results in Venous Insufficiency Treatment )

Author : Zafer Cengiz ER  , Fethi Sada ZEKEY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 48-53
    


Summary

Amaç: Kronik Venöz Yetmezlik (KVY) tedavisinde minimal invaziv teknikler önemli ölçüde konvansiyonel cerrahinin yerini almaya başlamıştır. Girişimsel tedavide vena sefana magna (VSM) ablasyonu için kullanılan Radyofrekans ve Endo Venöz Lazer Ablasyonu (EVLA) tekniklerinin karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne Ocak 2015-Ekim 2020 tarihleri süresince KVY tanısı ile ameliyat endikasyonu konulan 240 semptomatik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar EVLA uygulaması yapılanlar; 1.Grup, Radyofrekans ablasyo yapılanlar; 2. Grup olarak ayrılarak her grupta 120 hasta çalışmaya alındı. İşlem öncesi venöz alt ekstremite renkli Doppler ultrasonografi ile (RDUS) safen ven çapları ve reflü süreleri ölçüldü. Çapı 5,5 mm üzeri safen venler ve safeno femoral reflü süresi 0,5 sn. den uzun vakalar çalışmaya dahil edildi. Hastalarda, safen vene EVLA ile enerji miktarı ort. 91,7 J/cm (65-119 J/cm), RFA ise 120 °C ısı oluşturan 10-40 watt güç verildi. Benzer demografik özellikleri olan iki grup birinci hafta kontrol muayenesine, işlem sonrası birinci ve altıncı aylarda da RDUS kontrolüne çağırıldı. Bulgular: CEAP sıralamasında RFA grubunda 94 hasta ile %78,33’ünü C2 sınıf, EVLA grubunda ise 16 hasta ile %13,33’ünü C2 sınıf oluşturmaktadır. RFA grubunda 12 hasta %10 ‘u C3 sınıf olurken, EVLA grubunda 71 vaka ile %59,16 ‘sını oluşturmaktadır. RFA grubunda postop birinci ay dopler tetkikinde 120 vakanın 117’ sinde %97,50 oranıyla, EVLA grubunda ise 118 hasta % 98,33 oranla tam oblitereydi. Postop altı ay sonraki ultrason kontrollerinde RFA grubunda 111 hastada (%92,5) safen ven tam kapanmıştı. EVLA grubunda ise 112 vakada (%93,33) tam kapanma mevcuttu. RFA vakalarındaki %3,33 Hematom,%1,66 parestezi, %6,66 ekimoz, %0,83 tromboflebit ve %1,66 selüllit, EVLA grubunda; % 4,16 Hematom,% 0,83 parestezi, %9,16 ekimoz, % 1,66 tromboflebit, % 2,50 selüllit medikal olarak tedavi sağlanan komplikasyonlar gelişti. Cerrahi işlem zamanı ort. RFA grubunda 33,20 dk. iken EVLA grubunda 35,28 dk. oldu. Preop dönemde her iki grupta da en sık olan semptom ağrı olup EVLA grubunda %100, RFA grubunda ise % 99,16 idi. İşlem sonrası postop 6.ayda ağrı şikâyetine tam iyileşme bildiren hastalarımız; EVLA vakalarında %85, RFA vakalarında %76 oldu. Sonuçlar: RFA ve EVLA yüksek etkinlik, düşük komplikasyon ve iş gücü kaybı olarak sağladığı avantajların yanısıra işlemlerin teknik yapısından kaynaklanan kimi dezavantajlara da sahiptir. Komplikasyon oranlarının azaltılmasında, doğru hasta seçimi, tümesan anestezinin etkin kullanımı ve enerji kullanımında vakaya göre bireyselleştirmenin önemli olduğunu, her iki tekniğin yüksek kapanma oranları ve düşük minör komplikasyonlarla yakın sonuçları olduğunu düşünmekteyiz.Keywords
Radyofrekans ablasyon, Venöz yetmezlik, Endovenöz Lazer Ablasyonu

Abstract

Objective: Minimally invasive techniques have begun to replace conventional surgery to a great extent in the treatment of Chronic Venous Insufficiency (CVI). We aimed to compare and evaluate the Radiofrequency and Endo Venous Laser Ablation (EVLA) techniques used for vena saphena magna (VSM) ablation in interventional treatment. Materials and Methods: 240 symptomatic patients who were diagnosed with CVI in the Department of Cardiovascular Surgery of Bozok University Faculty of Medicine during January 2015-October 2020 were included in the study. Patients Those who had EVLA application; Group 1, Those who underwent radiofrequency ablation; Separated as the second group, 120 patients in each group were included in the study. Before the procedure, saphenous vein diameters and reflux times were measured with venous lower extremity color Doppler ultrasonography (CDUS). Saphenous veins over 5.5 mm in diameter and saphenofemoral reflux time 0.5 sec. longer cases were included in the study. In patients, the mean amount of energy to the saphenous vein with EVLA. A power of 10-40 watts was supplied, generating 91.7 J / cm (65-119 J / cm), and RFA 120 ° C. Two groups with similar demographic characteristics were invited to the first week control examination, and the first and sixth months after the procedure for CDUS control. Results: In the CEAP ranking, 78.33% with 94 patients in the RFA group was C2 class, and 13.33% in the EVLA group with 16 patients. While 10% of 12 patients in the RFA group were C3 class, 71 cases in the EVLA group constituted 59.16%. In the postop first month doppler examination in the RFA group, 117 of 120 cases were obliterated with a rate of 97.50% and in the EVLA group with a rate of 98.33%. In the postoperative ultrasound controls, in 111 patients (92.5%) in the RFA group, the saphenous vein was completely closed. In the EVLA group, there was complete closure in 112 cases (93.33%). 3.33% Hematoma, 1.66% paresthesia, 6.66% ecchymosis, 0.83% thrombophlebitis and 1.66% cellulitis in RFA cases, in the EVLA group; 4.16% hematoma, 0.83% paresthesia, 9.16% ecchymosis, 1.66% thrombophlebitis, 2.50% cellulite complications developed medically treated. Surgical procedure time approx. 33.20 minutes in the RFA group. while 35.28 min in the EVLA group. happened. Pain was the most common symptom in both groups in the preoperative period, with 100% in the EVLA group and 99.16% in the RFA group. Our patients who reported full recovery to their pain in the 6th postoperative month after the procedure; It was 85% in EVLA cases and 76% in RFA cases. Conclusions: RFA and EVLA have advantages in terms of high efficiency, low complications and loss of work force, as well as some disadvantages arising from the technical nature of the procedures. We think that individualization according to the case is important in reducing the complication rates, choosing the right patient, effective use of tumescent anesthesia and energy use, and both techniques have close results with high closure rates and low minor complications.Keywords
Radiofrequency ablation, Venous insufficiency, Endovenous Laser Ablation

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri