ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Meme Kanseri Korku Ve Kadercilik Algılarının Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi
(The Effect Of Breast Cancer Fear And Fatalism Perceptions On Breast Cancer Eraly Diagnosis Behaviors Of The Nurses )

Author : Fatma ERSİN  Gül KILIÇ DEDEOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 146-153
    


Summary

Amaç: Çalışma hemşirelerin meme kanseri korku ve kadercilik algılarının meme kanseri erken tanı davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı tipte olup bir üniversite hastanesi’nde çalışan 178 kadın hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında bilgi formu, meme kanseri korku ölçeği ve meme kanseri kadercilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis analizi ve Korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin meme kanseri korku ölçeği puan ortalaması 20.28 ± 8.03, meme kanseri kadercilik ölçeği puan ortalaması 3.46 ± 1.42’dir. Kendi kendine meme muayenesi yapma, klinik meme muayenesi yaptırma durumları ile meme kanseri korku ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Meme kanseri ve erken tanı davranışları ile meme kanseri kadercilik ölçeği puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Meme kanseri erken tanı davranışlarında meme kanseri korku ve meme kanseri kadercilik algısı önemlidir. Bu konu ile ilgili girişimsel hemşirelik çalışmalarının yapılması önerilebilir.Keywords
Meme kanseri, Erken tanı davranışları, Meme kanseri korkusu, Meme kanseri kadercilik algısı

Abstract

Purpose: This study was conducted to evaluate the effect of breast cancer fear and breast cancer fatalism perceptions on breast cancer early detection of the nurses. Methods: This descriptive study was carried with 178 women nurses working in a university hospital. Information Form, breast cancer fear scale and breast cancer fatalism scale were used for data collection. Descriptive statistics, Indepented t test, Mann Whitney-U test, Kruskal-Wallis test, Correlation analysis were used in data analyzing. Results: The nurses' mean score of breast cancer fear scale is 20.28 ± 8.03, and the mean score of breast cancer fatalism scale is 3.46 ± 1.42. A significant difference was found between self-examination and clinical breast examination and breast cancer fear scale scores (p < 0.05). There was no significant difference between breast cancer and early diagnosis behaviors and the mean scores of breast cancer fatalism scale (p > 0.05). Conclusions: Breast cancer fear and breast cancer fatality perception are important in breast cancer early diagnosis behaviors. It can be suggested to perform interventional nursing studies on this subject.Keywords
Breast cancer, Early diagnosis behaviors, Fear of breast cancer, Perception of breast cancer fatalism

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri