ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Preterm Eylemde Betametazon Ve Deksametazon Uygulamasının Fetal Kalp Hızı Değişimi Ve Fetal Vücut Hareketlerine Etkileri
(Antenatal Betamethasone Compared With Dexamethasone In Terms Of Fetal Heart Rate Variability And Fetal Body Movements )

Author : Arzu Yurci    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 1-5
    


Summary

Giriş: Preterm eylem 20. gebelık haftasından sonra 37. Gebelik haftasından önce,doğum kilosundan bağımsız olarak gerçekleşen doğum eylemine denir. Erken doğum insidansı giderek artmakta ve neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olmaya devam etmektır. Antenatal kortikosteroidler erken doğum riski olan gebelerde fetal akciğer matürasyonunu arttırmak ve prematür eylem sonucunda doğan bebekleri respiratuvar distres sendromundan koruyarak fetal ve neonatal morbidite ve mortaliteyi en aza indirmek amacıyla uygulanmaktadır.Bu çalışmamızda kliniğimize preterm eylem tanısı ile yatırılan hastalarda akciğer matürasyonunu artırmak amacı ile kullanılan betametazon ve deksametazonun fetal kalp hızı değişimi ve fetal vücüt hareketlerine etkilerininin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve metod: Kasım 2003 — Mayıs 2004 tarihleri arasında preterm eylem riski nedeniyle yatırılıp tokolitik tedaviye başlanan ve akciğer matürasyonunu sağlamak için glukokortikoid uygulanan gebeler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen gebeler rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 20 gebeye 24 saat arayla 12 mg betametazon intramusküler yapıldı. İkinci gruptaki 20 gebeye ise 12 saat arayla 6 mg deksametazon intramusküler uygulandı. Daha sonra fetal iyilik halinin değerlendirilmesi için yapılan NST ‘leri ve bebek hareketleri karşılaştırıldı. Bulgular: Betametazon ve deksametazon gruplarındaki gebeler yaş, gravida, parite ve gebelik haftası yönünden karşılaştırıldıklarında, iki grup arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Preterm eylem tanısı ile kliniğimize yatan gebelerin ilk başvuru anında (başlangıç) ve betametazon / deksametazon tedavisinin son dozundan 24 saat sonra, 3 gün süreyle (24. saat, 48. saat ve 72. saat) hergün sabah akşam bazal kalp hızı, akselerasyon, deselerasyon ve fetal hareket sayıları hesaplandı. Betametazon ve deksametazon preterm doğuma bağlı neonatal komplikasyonlardan korumak için oldukça etkilidirler (Respiratuar distress sendromu). Bazal kalp hızında; betametazon grubunda tedaviden sonra anlamlı bir artış gözlenirken deksametazon grubunda ise bazal kalp hızında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Akselerasyon sayısında; betametazon grubunda tedavi sonrası anlamlı bir artış gözlenirken deksametazon gurubunda anlamlı değişiklik gözlenmedi. Fetal hareketlerde hem betametazon hemde deksametazon grubunda anlamlı değişiklikler gözlendi.. Sonuçlar: Antenatal kortikosteroid uygulaması (özellikle betametazon), fetal iyilik halini belirlemede kullanılan fetal hareket ve NST'de geçici bir baskılamaya neden olmaktadır. Bu geçici değişikliklerin fetal distress'e neden olmadıkları bilinmeli ve erken yapılacak müdahalelerde unutulmamalıdır. Gerek deksametazon gerekse betametazon preterm eylem tedavisinde akciğer matürasyonunu artırmak amacıyla güvenle kullanılabilecek ilaçlardır.Keywords
Antenatal kortikosteroid, Erken doğum eylemi, Akciğer matürasyonu, NST

Abstract

Aim: Preterm labor occurs between 20th and 37th gestational week which is regardless of the birth weight. The incidence of preterm birth is increasing and continues to be the leading cause of neonatal mortality and morbidity. Antenatal corticosteroids are used for pregnant women at risk of preterm labor to reduce fetal mortality and morbidity by increasing fetal lung maturation and preventing the fetus from respiratory distress syndrome. In this study, we aimed to evaluate the effects of antenatal dexamethasone and betamethasone on fetal heart rate variability and fetal body movements. Material and method: The pregnant women applied to clinic due to the risk of preterm labor between November 2003 and May 2004 hospitalised due to the risk of preterm labor and tocolytic treatment. The glucocorticoids to be initiated and to provide lung maturation were included in the study. Included in the study pregnant women were randomly divided into two groups. 24 hours for 20 pregnant women in the first group, 12 mg betamethasone was administered intramuscularly. 20 in the second group 6 mg dexamethasone was administered intramuscularly every 12 hours. NSTs for later evaluation of fetal well-being and baby movements were compared. Results : Pregnant women in betamethasone and dexamethasone groups compared in terms of age, gravida, parity and gestational week, there was no significant difference between the two groups (p> 0.05). At the time of first glucocorticoid application (onset) and 24 hours after the last dose of betamethasone / dexamethasone therapy, fetal heart rate, acceleration, deceleration and fetal movement counts were calculated for 3 days in the morning and evening. A significant increase was observed at heart rate in the betamethasone group after treatment, but there was no change in basal heart rate in the dexamethasone group. In the number of acceleration; significant increase was observed in betamethasone group while there was no statistically significant change was observed in the dexamethasone group. Fetal body movements were changed significantly in both groups compared with the basal movements. Conclusion: Antenatal glucocorticoid application (especially betamethasone) caused a temporary suppression in the NST and fetal movements that were used to determine fetal well-being. It should be kept in mind that these temporary changes may be misdiagnosed as fetal distress. Both dexamethasone and betamethasone can be applied in preterm delivery as a safe manner.Keywords
Antenatal corticosteroid, preterm labor, lung maturation, NST

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri