ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAKIM DAVRANIŞLARI ALGILARININ BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF NURSING STUDENTS’ PERCEPTIONS OF CARE BEHAVIOR )

Author : FİGEN DIĞIN  Zeynep KIZILCIK ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 16-21
    


Summary

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışı algılarını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma verileri bir üniversitenin sağlık yüksek okulunda hemşirelik bölümünde 2., 3. ve 4. sınıfta okuyan 253 öğrencinin katılımıyla 11-13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Araştırma için üniversitenin etik kurulundan ve kurumdan yazılı izin alındı. Veri toplamak için Öğrenci bilgi formu ve “Bakım Davranışları Ölçeği-24” ölçeği kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programında Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak analiz edildi. Araştırma için Cronbach alfa değeri 0.940 olarak bulundu. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21,45±2,12 yıl, %71,5’inin kadın ve %37,2’sinin 2.sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Sınıf atladıkça öğrencilerin bakım davranışlarının algısı geliştiği ancak istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadığı bulunurken (p>0.05), cinsiyet, aile tipi, lisans eğitiminde yaşanılan yer değişkenlerine göre ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamalarının değişkenlik göstermediği belirlendi (p>0.05). Yaş ile ölçek toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Öğrenci hemşirelerin BDÖ-24’ten aldıkları toplam puan ortalaması 5,12±0,53 olarak tespit edildi. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, öğrenci hemşirelerin bakım davranışı algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi. Olumlu algının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hemşirelik öğrencilerinin bakım davranışı algılarını etkileyen faktörlerin araştırılmasına yönelik araştırmaların yapılmasını önerebiliriz.Keywords
Bakım davranışı algısı, Hemşirelik, Öğrenci hemşire

Abstract

Aim: The purpose of this research is to determine nursing students' perceptions of care behavior. Materials and Methods: This descriptive type of research data was carried out in 11-13 March 2020 with the participation of 253 students studying at the 2nd, 3rd and 4th grades of the nursing department of a university health school. Written permission was obtained from the ethics committee of the university and the institution for the research. Student data sheet and “Care Behavior Scale-24” scale were used to collect data. The data were analyzed in SPSS 22.0 program using Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and Spearman correlation tests. Cronbach's alpha value for the research was found to be 0.940. Results: The average age of the students participating in the study was 21.45 ± 2.12 years, 71.5% were women and 37.2% were 2nd year students. It was found that the perception of the students' care behaviors improved as they progressed, but it did not show a statistically significant difference (p>0.05), the scale total and subdimension mean scores did not vary according to gender, family type, location variables experienced in undergraduate education (p>0.05). There was no relationship between age and total scale and sub-dimension mean scores (p> 0.05). The mean total score of student nurses from BDÖ-24 was 5.12 ± 0.53. Conclusion: As a result of the research, it was determined that student nurses' perception of care behavior was above average. In order to maintain and improve the positive perception, we can suggest that researches be conducted to investigate the factors that affect nursing students' perceptions of care behaviorKeywords
Perception of care behavior, Nursing, Student nurse

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri