ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Effects of Nursing Students' Altruism and Compassion Levels on Care Behaviors
(Effects of Nursing Students' Altruism and Compassion Levels on Care Behaviors )

Author : Fadime Çınar  Özlem Akman  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 123-133
    


Summary

Amaç: Geleceğin birer sağlık profesyoneli adayı olan öğrenci hemşirelerden beklenen, sahip olduğu mesleki değerleri uygulamalarına yansıtması ve bu değerler ile bakım verme ve klinik karar eylemlerini yönlendirerek bakımın kalitesini arttırmalarıdır. Bu araştırmada hemşirelerin temel değerlerinden sayılan özgecilik ve merhamet düzeylerinin bakım davranışlarına etkisini incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, iki ayrı vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri fakültesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde kayıtlı 257 hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturdu. Veriler, Şubat 2020-Mart 2020 tarihleri arasında, araştırmaya katılmayı kabul eden 191 öğrenci hemşire ile, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Özgecilik Ölçeği” ve “Merhamet Ölçeği” “Bakım Davranışı Ölçeği” formu kullanılarak toplandı. Verlerin değerlendirilmesinde SPPS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan Öğrenci hemşirelerin Özgecilik Ölçeği toplam puan ortalaması 69,38±13,14, Merhamet Ölçeği toplam puan ortalaması 3,72±0,74, Bakım Davranışı Ölçeği toplam puan ortalaması 5,53±0,38 olarak bulundu. Özgecilik toplam puanları ve alt boyut puanları ile merhamet toplam ve alt boyut puanları, bakım davranışı toplam puanları ve alt boyutarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0,001; p<0,01). Sonuç: Öğrenci hemşirelerin Bakım davranışı,özgecilik ve merhamet düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, ve aralarında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu saptandı. Özgecilik düzeyi ile merhamet düzeyinin bakımı olumlu yönde etkilediği belirlendi.Keywords
Özgecilik, Merhamet, Bakım davranışı

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to examine the effect of altruism and compassion levels, which are considered as the basic values of nurses, on care behaviors. Methods: The universe of the descriptive research was 257 nursing students enrolled in the Health Sciences faculty of two separate foundation universities in the 2019-2020 academic year. The data were collected between February 2020 and March 2020 with 191 student nurses who agreed to participate in the study, using the "Introductory Characteristics Form", "Altruism Scale" and "Compassion Scale" "Care Behavior Scale" form. SPPS 25.0 statistical package program was used to evaluate the data. Results: The total score average of the student nurses participating in the study was 69.38 ± 13.14, the mean score of the Compassion Scale was 3.72 ± 0.74, the mean score of the Care Behavior Scale was 5.53 ± 0.38. A statistically significant relationship was found between altruism total scores and subscale scores, and compassion total and subscale scores, care behavior total scores, and subscales (p = 0.001; p <0.01). Conclusion: It was determined that the level of altruism and compassion affects care positively.Keywords
Altruism, Compassion, Care behavior

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri