ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Factors Affecting the Risk of Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
(Factors Affecting the Risk of Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer )

Author : Abdullah Şenlikci  Abdullah Durhan, Marlen Suleyman, Abdullah Senlikci,Koray Kosmaz  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 104-110
    


Summary

Amaç: Papiller tiroid kanseri differansiye tiroid karsinomun en yaygın görülen tipidir ve lenf bezi metastazı sıktır. Lenf bezi metastazı hastalığın rekürensi açısından önemli bir prognostik faktördür. Bu çalışmada lenf nodu metastazını etkileyen prediktif faktörleri değerlendirmeyi amaçladık Gereç ve Yöntem: Haziran 2017 –Haziran 2020 tarihleri arasında papiller tiroid kanseri (PTK) tanısı ile total tiroidektomi ile birlikte santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu yapılan 34 hastanın dosyası hastane veritabanından retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, tiroid fonksiyon testleri ve antikorları, tümör çapı, lenfovasküler invazyon ve multisentrisite faktörlerinin lenf nodu metastazı ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 34 hastanın klinik durumlarına göre uygulanan en sık cerrahi total tiroidektomiyle birlikte santral boyun diseksiyonu (%64.7) idi ve toplam 12 (%35.3) hastaya santral diseksiyona ek olarak lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Santral nod pozitif hasta gurubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok multisentrik tümör ve lenfovasküler invazyon pozitifliği gözlendi (p=0.033; p=0.050). Lateral lenf nodu pozitif hasta grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok santral metastaz varlığı ve lenfovaskuler invazyon pozitifliği gözlendi (p=0.007; p=0.007). Hastalar lenf nod bölgleerinden bağımsız şekilde nod pozitif hastalar, nod negatif hastalarla kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha çok LVI pozitifliği gözlendi (p=0.025). Sonuç: PTK' lı hastalarda lenf nodu metastaz riski için prediktif faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Makroskopik lenf nodu tutulumu olduğunda terapotik lenf nodu diseksiyonu önerilirken, klinik olarak lenf nodu tutulumu olmadığında ise profilaktik lenf nodu diseksiyonu olası komplikasyonlardan ve artmış morbiditen dolayı önerilmemektedir. Ancak yüksek riskli hasta grubunda seçilmiş olgularda profilaktik lenf nodu diseksiyonu önerilmektedir. PTK hastalarında rekürensi önlemek ve reoperasyonları azaltmak için preoperatif lenf nodu metastaz durumu, prediktif risk faktörleri dikkate alınarak klinik ve görüntüleme yöntemleri ile evreleme yapılmalı ve lenf nodu diseksiyon şekli ve yöntemi belirlenmelidir.Keywords
Papiller tiroid karsinomu, lenf nodu metastazı, prediktif risk faktörleri

Abstract

Aim: Papillary thyroid cancer is the most common type of differentiated thyroid carcinoma and lymph node metastasis is common. Lymph node metastasis is an important prognostic factor for disease recurrence. The aim of this study was to evaluate the predictive factors affecting lymph node metastasis. Materials and Methods: The files of 34 patients who underwent central and / or lateral neck dissection with the diagnosis of papillary thyroid cancer (PTC) between June 2017 and June 2020 were retrospectively analyzed from the hospital database. The relationship of age, gender, thyroid function tests and antibodies, tumor size, lymphovascular invasion and multicentricity factors with lymph node metastasis was evaluated. Results: The most common surgery performed according to the clinical conditions of the 34 patients included in the study was central neck dissection with total thyroidectomy (64.7%), and a total of 12 (35.3%) patients underwent lateral neck dissection in addition to central dissection. In the central node positive patient group, statistically significantly more multicentric tumors and lymphovascular invasion were observed (p = 0.033; p = 0.050). In the lateral lymph node positive patient group, statistically significantly more central metastases and lymphovascular invasion were observed (p = 0.007; p = 0.007). Regardless of the lymph node regions, statistically significantly more LVI positivity was observed in node-positive patients compared with node-negative patients (p = 0.025). Conclusion: In PTC patients, preoperative lymph node metastasis status should be staged by clinical and imaging methods, taking into account predictive risk factors, and the lymph node dissection method and the method should be determined in order to prevent recurrence and reduce re-operations.Keywords
Papillary thyroid carcinoma, lymph node metastasis, predictive factors

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri