ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLI BİREYLERİN AĞRI İNANÇLARI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(FACTORS AFFECTİNG PAİN BELİEFS AND DEPRESSİON LEVELS OF ELDERLY INDİVİDUALS )

Author : Zülfünaz Özer  Kübra DEMİRCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 91-103
    


Summary

Amaç: Bu araştırma Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran yaşlı bireylerin ağrı inançları ve depresyon düzeylerini etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini, Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezine başvuran 413 yaşlı birey oluşturmaktadır. Veriler Tanıtıcı Bilgi formu, Ağrı İnançları Ölçeği (AİÖ) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Yaşlı bireylerin %72’sinin sürekli ağrı yaşadığı belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin ‘’Organik İnançlar’’ alt boyut puan ortalaması 2,91±0,74; “Psikolojik İnançlar” alt boyut puan ortalaması 2,86±0,83 olarak belirlenmiştir. Erkeklerin, genel sağlık durumunu iyi hissedenlerin ve son 6 ay içerisinde sürekli ağrı yaşamadığını ifade edenlerin ‘’organik inançları’’ alt boyut puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Gelir seviyesi çok kötü olanların ‘’psikolojik inançları’’ alt boyut puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin %47,9’u kesin depresyondadır. Yaşlı bireylerden kadınların, bekar olanların, parçalanmış aile tipine sahip olanların, sağlık durumunu çok kötü hissedenlerin ve son 6 ay içerisinde sürekli ağrı yaşayanların GDÖ düzeyleri daha yüksektir. Organik inançlar ile GDÖ arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç: Yaşlı bireylerin büyük çoğunluğun sürekli ağrı yaşadığı saptanmıştır. Ayrıca yaşlı bireyler ağrının organik nedenli olduğuna inanmakta ve yarıya yakını depresyon yaşadığı tespit edilmiştir. Yaşlı bireylerde organik ağrı inançları arttıkça depresyon düzeylerinin de arttığı saptanmıştır.Keywords
Yaşlı Birey, Ağrı, Depresyon, Ağrı İnançları.

Abstract

Aim: The aim of the study was to evaluate factors affecting pain beliefs and depression levels of elderly ındividuals who apply to the family health center Material and Methods: Sample of the study with cross-sectional qualities consisted of 413 elderly individuals who applied to Family Health Center between February-March 2020. Data were collected by Patient Information form, Pain Beliefs Scale (PBS) and Geriatric Depression Scale (GDS). Results: It has been determined that 72% of elderly individuals experience constant pain. “Organic Beliefs” sub-dimension average score of elderly individuals was found to be 2.91±0.74 while “Psychological Beliefs” sub-dimension average score was 2.86±0.83. The 'organic beliefs' sub-dimension mean scores of men, those who felt their general health well and who stated that they did not experience constant pain in the last 6 months were higher. The "psychological beliefs" sub-dimension point average of those with bad income level was found higher. 47.9% of the elderly individuals participating in the research are in definite depression. Among the elderly individuals, women, those who are single, those who have a fragmented family type, those who feel the health condition very badly and who have experienced constant pain in the last 6 months GDÖ levels are higher. A medium-level positive relationship was found between organic beliefs and GDÖ. Conclusion: It was found that the vast majority of elderly individuals experience constant pain. In addition, elderly individuals believe that pain has organic causes and almost half of them experience depression. It has been determined that as the organic pain beliefs increase in elderly individuals, their depression levels increase.Keywords
Elderly individual, Pain, Depression, Pain Beliefs.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri