ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Böbrek Nakli Hastalarından İzole Edilen Çoklu Direnç Gram Negatif Bakteride Uzatılmış Spektrum Beta Laktamaz Sıklığı
(Frequency Of Extended Spectrum Beta Lactamase in Multiresistance Gram Negative Bacteria Isolated From Kidney Transplantation Patient )

Author : Bashar İBRAHİM  Fattma A. Ali, Bashar Mohammed Saleh Ibrahim, Fatima Najmaddin Ham Muhammad, Solaf Abdwlrahman Jwhr, Zryan Tofeq Hamakhdr  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 113-125
    


Summary

Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, nakil alıcılarında önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Gelişen verici alıcı özellikleri, cerrahi teknikler ve immünosupresyon rejimleri nedeniyle enfeksiyon paterni sürekli olarak değiştiğinden, transplant alıcılarında önleme ve tedavi için antibiyotiklerin yaygın kullanımı ile bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar arasında antibiyotiklere direnç prevalansı artmaktadır. Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL) özellikle E. coli ve Klebsiella türlerinde yaygındır (Tuğmen, vd. 2016:64). Klinik olarak önemli enzimlerden oluşan bu aile, büyük plazmitler yoluyla taşınır, çoklu dirence neden olur ve suşlar arasında kolayca yayılabilir (Saygılı, vd. 2017: 223). Bu çalışmada Erbil kentinde bulunan Zheen uluslararası ve Rizgary eğitim hastanesine başvuran hastalardan 300 yara ve idrar örneği alınmıştır. İzolatlar, Ocak-Kasım 2018'de mikroskobik, morfolojik ve biyokimyasal testler kullanılarak tespit edildi. Ayrıca standart protokole göre Vitec 2 kompakt sistemi kullanılarak 19 antibiyotiğe karşı antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. Böbrek nakli hastalarından alınan 300 örnekten 26 (% 8.67) Gram-negatif bakteri izolasyonu kaynaklarına göre dağıtıldı. En yüksek gram-negatif bakteri yüzdesi 17 erkek (% 65,4) ve 9 kadından (% 34,6) izole edildi. En yaygın izolatlar E. coli 21 (% 7), K. pneumonia 2 (% 0.67), P. aeruginosa 1 (% 0.33) ve Enterobacter spp 2 (% 0.67) idi. En yüksek direnç oranı ampisilin, amoksisilin ve ampisilin / klavulanik aside (% 100) karşı olmuştur. İzolatlar, direnç oranları meropenem (% 92), imipenem (% 88), nalidiksik asit (% 48) ve ayrıca özellikle idrar örneklerinde farklı sınıf antibiyotiklere karşı yüksek direnç oranı kaydetmiştir. Bu çalışmada böbrek nakli alıcılarında gram negatif bakterilerin belirlenmesi ve etken ajanların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, transplantasyon sonrası yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu ilaç direncinin gelişmesine ve yüksek sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açması beklenebilir. hastanelerde GSBL salgılayan bakterilerin sıklığının düzenli olarak izlenmesi ve yayılımının önlenmesi gerekmektedirKeywords
Böbrek nakli, Gram negatif bakteriler, Antibiyotik direnci, GSBL

Abstract

Infections by bacteria remain a major cause of morbidity and mortality in transplant recipients. Since the pattern of infections change continually due to evolving donor recipient characteristics, surgical techniques and immunosuppression regimens ,with widespread use of antibiotics for prevention and treatment in transplant recipients the prevalence of resistance to antibiotics among infection by bacteria is increasing. Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) are especially common in E. coli and Klebsiella species (Tuğmen, etal. 2016:64). This family of clinically important enzymes is transported via large plasmids, causing multiple resistance and can easily spread between strains (Saygılı, etal. 2017: 223). In this study, 300 wound and urine samples were taken from the patients who applied to Zheen international and Rizgary teaching hospital in Erbil city. Isolates were detected using microscopic, morphological and biochemical tests in January-November 2018. In addition, antibiotic susceptibility test was performed against 19 antibiotics using the Vitec 2 compact system according to the standard protocol. Isolation of 26 (8.67%) . Gram-negative bacteria from 300 samples taken from kidney transplant patients was distributed according to their sources. The highest gram-negative bacteria percentage was isolated from 17 men (65.4%) and 9 women (34.6%). The most common isolates were E. coli 21 (7%), K. pneumonia 2 (0.67%), P. aeruginosa 1 (0.33%) and Enterobacter spp 2 (0.67%). The highest resistance rate was against ampicillin, amoxicillin and ampicillin / clavulanic acid (100%). İsolates, resistance rates meropenem (92%), imipenem (88%), nalidixic acid (48%) and also recorded high resistance rate to different classes of antibiotics particularly in urine samples. In this study, it was aimed to determine gram negative bacteria among kidney transplant recipients and to investigate the antimicrobial susceptibilities of causative agents. As a result, it can be expected to lead to the development of multidrug resistance against commonly used antibiotics after transplantation and high social and economic costs. It is necessary to regularly monitor the frequency of ESBL secreting bacteria in hospitals and prevent their spread.Keywords
kidney transplantation, Gram negative bacteria, Antibiotic resistant, ESBL

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri