ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(DETERMINATION THE FACTORS INFLUENCED THE HOPELESSNESS LEVEL OF NURSING STUDENTS )

Author : Mert Kartal  , FERAY BUCAK, VEYSEL AKDUMAN,OKAN KURAĞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 43-49
    


Summary

Amaç: Çalışmamızda Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma 18-36 yaşları arasında olan 115 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %41.7’si erkek (n=48), %58.3’ü kadındır (n=67). Öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak belirlendi. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış değerlendirme formu yüz yüze görüşme metodu kullanılarak uygulandı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov-Smirnov Testi kullanılarak belirlendi. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için MannWhitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanıldı. Bulgular :Araştırmamıza katılan öğrencilerin umutsuzluk puan ortalamaları 6.01±4.73, erkek öğrencilerin 7.08 ± 4.64 ve kadın öğrencilerin 5.25 ± 4.68’dir. Erkek öğrencilerin umutsuzluk ölçek skoru kız öğrencilerin umutsuzluk ölçek skorundan anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p<0.05). Annenin eğitim durumu, öğrencinin ikamet yeri, sigara kullanma ile umutsuzluk durumları arasında anlamlı bir ilişki gözlenirken (p<0.05), babanın eğitim durumu ile anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ailesi şehir merkezinde yaşayan bireylerin umutsuzluk ölçeği skorunun daha yüksek olduğu gözlendi (p>0.05). Umutsuzluk ölçeği skoru ile ailenin aylık geliri, bireyin ortalama uyku süresi, akademik başarı notu, kitap okuma süresi ile ile anlamlı bir ilişki saptanamamış (p>0.05), buna karşın öğrencilerin umutsuzluk ölçek skoru ile günlük internet kullanımı arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre; erkek öğrencilerin kızlardan daha umutsuz oldukları görülmüştür. Annelerin eğitim düzeyinin artmasının bireylerin hayata daha olumsuz perspektifte bakmasını sağladığı gözlenmiştir. Bununla birlikte ailesi kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin daha umut dolu olduğu belirlenmiştir. İnternet kullanımının gençleri umutsuzluğa ittiği saptanırken, kitap okumanın gençlerde pozitif bir etkisinin olduğu söylenebilir. Çalışmanın örneklem sayısının az olması sonuçları etkilemiş olabilir. İleride daha fazla olgunun değerlendirildiği çalışmaların yapılması planlanmıştır.Keywords
Öğrenci, Umutsuzluk, Hemşirelik

Abstract

Objectives: This study aims to determine the factors affecting the hopelessness levels of students in department of nursing of Harran University Faculty of Health Sciences. Methods: This study was conducted on 115 students between the ages of 18-36. 41.7% of the students participated in the study were male (n = 48) and 58.3% were female (n = 67). The students' hopelessness levels were determined using the Beck Hopelessness Scale. The evaluation form prepared by researchers was applied using the face-to-face interview method. The normal distribution suitability of the variables was determined using the Kolmogrov-Smirnov Test. The MannWhitney U test and the Kruskall Wallis test were used to determine the relationship between the independent variables. Results: Mean scores of desperation scores of the students participating in the study were 6.01 ± 4.73, while those of males were 7.08 ± 4.64; and that of the female were 5.25 ± 4.68. Male students 'hopelessness scale score was significantly higher than female students' hopelessness scale score. While there was a significant relationship between the educational status of the mother, the student's place of residence, smoking and hopelessness (p <0.05), no significant relationship was found with the educational status of the father. The hopelessness scale score was higher in individuals whose family lived in the city center (p>0.05). No significant correlation was found between the hopelessness scale score and the family's monthly income, the average sleep time of the individual, academic achievement grade, and reading time (p> 0.05), whereas a positive correlation was found between the students' hopelessness scale score and daily internet usage ( p <0.05). Conclusions: According to the results of our study; It has been determined that male students are more hopelessness than girls. It has been observed that the increase in the educational level of mothers enables the individuals to look at life in a more negative perspective. Nevertheless, it has been determined that the students living in rural areas are more hopeful. While the use of the internet leads to an increase in the level of despair, it can be said that reading is a positive influence on young people. These results may be due to little sample size. Further studies should be carried out to interpret that link more accurately by increasing the number of cases.Keywords
Student, Hopelessness, Nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri