ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi
(Determination of Home Care Needs of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery )

Author : Burcu Totur Dikmen    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren hastaların evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, bir üniversite hastanesinin kalp-damar cerrahisi anabilim dalında koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren ve taburculuk sonrası en az altı ay süresince evde bakımları sürdürülen çalışmaya katılmaya gönüllü olarak kabul eden hastalar ile yapıldı. Çalışmanın örneklemini, çalışmanın yapıldığı tarihler arasında bir üniversite hastanesinin kardiyoloji anabilim dalı polikliniğine başvuran 90 hasta oluşturdu. Çalışma verilerinin toplanması için, hastaların tanıtıcı bilgilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve evde bakım gereksinimlerini belirlemeye yönelik anket formu kullanıldı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılarak sayı, yüzde ve ki- kare dağılımları yapıldı. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların %86.7'si evde bakım sırasında herhangi bir gereksinimi olmadığı, %6.7'si fiziksel, %4.4'ü sosyal ve %2.2'si de psikolojik gereksinimleri olduğu belirtildi. Hastaların evde bakımlarını %91.1 oranında kadın yakınlarının gerçekleştirdiği belirlendi. Sonuç: Hastaların eğitim durumları göz önüne alındığında evde bakım gereksinimine ihtiyaç duyma oranının az olması dikkat çekicidir. Eğitim seviyesi düşük hasta ve hasta yakınlarına daha kapsamlı aynı zamanda psikososyal desteğin de sağlandığı taburculuk eğitimlerinin planlanması önerilmektedir.

Keywords
Koroner arter bypass greft, cerrahi, evde bakım, hemşirelik

Abstract
Objectives: This descriptive study was planned to determine the home care needs of the patients undergoing coronary artery bypass graft surgery Methods: Patients who had coronary artery bypass surgery in a cardiovascular surgery departmant of an university hospital and who had home care for at least six months after the operation were taken into the scope of this research by getting their consent. The sample of research was conducted in 90 patients who admitted to a cardiology department of an university hospital. A questionnaire form was used to determine the patients' introductory information, daily living activities and home care needs for the collection of study data. In the evaluation of the obtained data, numerical, proportional and Fisher’s exact chi-square distributions were made by using the SPSS software program. Results:. According to the results of the research, 86.7% of the patients are said they do not have any needs, 6.7% of them have physical needs, 4.4% of them have social needs and 2.2% of them have psychological needs. Home care of the patients at a rate of 91.1% were performed by female relatives. Conclusion: Educational status of patients are taken into consideration, the low rate for home care needs is remarkable. The low level education of the patient and patient relatives as well as psychosocial support is provided in the planning discharged trainings are suggested.

Keywords
Coronary artery bypass graft, surgery, home care, nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri