ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLELERİN GÜVENLİ OYUNCAK SEÇİMİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE LEVEL AND BEHAVIOR ABOUT SAFE TOY CHOICE OF THE FAMILIES )

Author : EMİNE BEYAZ  Sonay GÖKÇEOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 27-33
    


Summary

Araştırma, 3-6 yaş çocuğu olan annelerin güvenli oyuncak kriteri olan CE işaretini bilme düzeyini ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel niteliktedir. Araştırmaya Muş Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne başvurup 3-6 yaş arası çocuğu olan 130 anne katılmıştır. Veriler ‘Çocuk ve Aileyi Tanıtım Formu’ ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde farklılık oluşturan değişkenler ile lojistik regresyon modeli kurulmuştur. CE işareti ve anlamını bilinme düzeyi %26.9’dur. CE işaretini bilme durumunu etkileyen tüm bağımsız değişkenler lojistik regresyonda birlikte değerlendirilmiş; annenin lise mezunu olmaması 3.6 kat, babanın üniversite mezunu olmaması 5.8 kat, babanın memur olmaması 3.7 kat olumsuz etkilerken, annenin yaşının her bir birim artışı 1.1 kat olumlu etki sağlamıştır (p<0.05).Keywords
ebeveyn, okul öncesi dönem, güvenli oyuncak, oyuncak seçimi

Abstract

The research was carried out to determine the level of knowing the CE mark, which is the safe toy criterion, and the factors affecting the mothers of 3-6 years old children. It is of cross-sectional type. 130 mothers with children aged 3-6 who applied to Muş State Hospital Pediatric Polyclinic participated in the study. The data were collected with "Child and Family Introduction Form". Descriptive statistical methods, Mann Whitney U and Chi-square test were used in data analysis. A logistic regression model was established with variables that make a difference in univariate analyzes. The level of knowing the CE mark and its meaning is 26.9%. All independent variables affecting the knowledge of the CE mark were evaluated together in logistic regression; The mother's not having a high school graduation 3.6 times, the father not being a university graduate 5.8 times, the father not being a civil servant had a negative effect of 3.7, while each unit increase of the mother's age provided a positive effect of 1.1 times (p <0.05).Keywords
parent, preschool period, safe toys, toy choice.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri