ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Mesleki Yorgunluğu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Determination of Factors Affecting Occupational Fatigue in Shift Working Nurses )

Author : suzan havlioğlu  Fatma Ersin, Selma Kahraman  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 15-20
    


Summary

Amaç: Bu çalışma vardiyalı çalışan hemşirelerde mesleki yorgunluğun ve mesleki yorgunluğu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı tipte olup Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 318 hemşire oluşturmuştur. Veri Toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan tanıtıcı bilgi formu, Mesleki Yorgunluk Tükenmişlik Toparlanma Ölçeği (OFER) ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır. Bulgular: Kronik yorgunluk alt boyutu puan ortalamaları 66.84 ± 24.01, akut yorgunluk alt boyutu puan ortalamaları 70.03 ± 22.49, toparlanma alt boyutu puan ortalamaları 40.19 ± 18.91ve Pittsburgh Sleep Quality Index puan ortalması 9.1 3± 3.39 olarak bulunmuştur. Çalışanların %10.1 iyi uyku kalitesine sahip, %89.9’u kötü uyku kalitesine sahiptir. Sonuç ve öneriler: Çalışanların uyku kalitesi, gelir durumu, meslekten memnuniyeti, mesleği isteyerek seçmeleri, işyerine ulaşım olanakları, çalıştığı klinik, fiziksel veya ruhsal bir şikayeti bulunma durumları, kendisi için vakit ayırma ve egzersiz yapma durumlarının mesleki yorgunluğu etkilediği tespit edilmiştir. Sağlık hizmetinin sunumunda önemli ve kritik bir yere sahip olan hemşirelerin mesleki yorgunluklarının tespit edilerek en aza indirilmesi için gerekli müdahalelerin yapılması önerilmektedir.Keywords
Mesleki Yorgunluk, Vardiya, Hemşire

Abstract

Purpose:This study aims to determine the occupational fatigue and the factors affecting occupational fatigue in shift working nurses. Methods: This descriptive study was carried out at Harran University Research and Application Hospital between the dates of February-March 2020. The sample of the study consisted of 318 nurses. Introductory information form, which was prepared by the researchers, the Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale (OFER) and the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) were used as Data Collection tools. Findings: Subscale mean scores were found as follows respectively: 66.84 ± 24.01 for chronic fatigue, 70.03 ± 22.49 for acute fatigue, 40.19 ± 18.91 for recovery and 9.1 3± 3.39 for the Pittsburgh Sleep Quality Index. 10.1% of employees have good sleep quality, 89.9% of them have bad sleep quality. Conclusions: It was found that healthcare professional’s quality of sleep, income status, job satisfaction, choosing their profession voluntarily, means of transportation to their workplace, the clinic they work, having a physical or mental complaint, setting aside time for himself/herself and making exercise affect their occupational fatigue. It is suggested to determine and make necessary interventions to minimize the occupational fatigue of nurses that has an important and critical place in the provision of healthcare.Keywords
Occupational fatigue, shift, nurses

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri