ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Emtansın Ve Pertuzumab Tedavilerinin Farmakoekonomik Değerlendirmesi
(Pharmacoeconomic Evaluation Of Trastuzumab Emtansine And Pertuzumab Treatments In Metastatic Breast Cancer Patients )

Author : Metin Deniz KARAKOÇ  Duygu İlke ÇIKMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 105-112
    


Summary

Amaç: Çalışmada trastuzumab emtansin (TDM-1) ve pertuzumab tedavileri uygulanan HER2 pozitif metastatik meme kanserli hastalarda bir maliyet-etkinlik çalışması yapılması amaçlanmıştır. Metod: 11.2016 ve 11.2019 tarihleri arasında HER2 pozitif metastatik meme kanseri teşhisi konulan ve hastanemizde TDM-1 ve pertuzumab tedavileri alan hastalar retrospektif olarak belirlenmiştir. Demografik data, ilaç dozları ve kullanım süreleri hasta kayıt dosyalarından elde edilmiştir. Değerlendirilen farmakoekonomik çıktılar, kaliteye ayarlı yaşam yılı (QALYs), progresyonsuz sağ kalım süreleri ve tedavi maliyetleridir. Bulgular: Araştırmada TDM-1 tedavisinde ortalama progresyonsuz sağ kalım süresi 10.5 ay olarak belirlendi. Pertuzumab tedavisi uygulanan hastalarda ise ortalama progresyonsuz sağ kalım süresinin 19 ay olduğu saptandı. HER-2 pozitif metastatik meme kanserindeki maliyet etkililik analizimizde, pertuzumab tedavisinde QALYs başına 69.334 ABD Doları ($) maliyetle ilave 1.91 yaşam yılı kazanıldığı belirlendi. Ayrıca TDM-1 için QALYs başına 19.255 $ maliyetle 1.75 ilave yaşam yılı kazanıldığı saptandı. Pertuzumab tedavisinde progresyonsuz sağ kalım süresinin TDM-1 tedavisine göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (p < 0.001). Öte yandan, bu tedavinin maliyetinin TDM-1'den yaklaşık 3,5 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada, istatistiksel açıdan her iki tedavinin de maliyet-etkin olduğu bulundu. Bu konudaki farmakoekonomik çıktıları daha kesin olarak ortaya koyabilmek için geniş çalışma popülasyonlarına ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.Keywords
Trastuzumab emtansin, pertuzumab, meme kanseri, maliyet-fayda analizi, maliyet-etkinlik

Abstract

Purpose: We aimed to perform a cost-effectiveness analysis for trastuzumab emtansine (TDM-1) and pertuzumab treatments in patients with HER-2 positive metastatic breast cancer. Method: Patients were detected retrospectively who diagnosed with HER-2 positive metastatic breast cancer and treated with pertuzumab or TDM-1 between 11.2016 - 11.2019 in our hospital. Demographic data, drug doses and periods obtained from the patients' medical records. The evaluated pharmacoeconomic outcomes were quality adjusted life years (QALYs), progression-free survival durations and treatment costs. Results: Treatment with TDM-1 resulted in a mean progression-free survival of 10.5 months. Mean progression-free survival in pertuzumab administered patients was 19 months. In our cost-effectiveness analysis in HER-2 positive metastatic breast cancer resulted in an additional 1.91 life-years gained, at a cost of 69.334 United States Dollars ($) per QALYs in pertuzumab. Also, it was determined an additional 1.75 life-years gained and a cost of 19.255 $ per QALYs in TDM-1. In pertuzumab treatment, progression-free survival was found to be significantly higher compared to TDM-1 (p < 0.001). On the other hand, the cost of this treatment was determined to be approximately 3.5 fold higher than TDM-1. Conclusion: In the study, both treatments were found to be statistically cost-effective. Larger study populations and multi-center studies are needed to more precisely demonstrate the pharmacoeconomic data in this subject.Keywords
Trastuzumab emtansine, pertuzumab, breast cancer, cost benefit analysis, cost effectiveness

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri