ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönetici Hemşire İletişiminin Çalışan Hemşirelerin İş Doyumuna Etkisi
(Effects of Communication Skills of Executive Nurse Managers on Job Satisfaction of Nurses )

Author : Arzu Timuçin   Aytolan Yıldırım  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 108-115
    


Summary

Bu araştırma hastanelerde çalışan hemşire yöneticilerin iletişim biçimlerinin hemşirelerin iş doyumu üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile gerçekleştirildi.Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrende yer alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm hemşireler çalışmaya dahil edildi. Araştırmanın evrenini/örneklemini oluşturan 1292 hemşireden, araştırmanın amacı açıklandıktan sonra gönüllü olarak uygulamayı kabul eden; üniversite hastanesinde 653, Sağlık Bakanlığı Hastanesi’nde 298 ve özel vakfı hastanesinde çalışan 160 hemşire olmak üzere toplam 1111 hemşireye ulaşıldı. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerilerini Algılama Envanteri (İBAE) ve Minnesota iş Doyum Ölçeği" (Minnesota Satisfaction Questionnaire-MSQ) formları ile elde edildi.Veriler bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, bağımsız değişkenlere göre iletişim becerileri ve iş doyumu ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t-testi ve bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ileri analiz olarak Tukey HSD) kullanılarak değerlendirildi.Tüm hemşirelerin İBAE’nin toplam puan ortalamaları 177.28  26.56, servis hemşirelerinin 177.59  26.45 ve sorumlu hemşirelerin 175.23  27.34 olduğu; servis hemşirelerinin davranışsal iletişim puanlarının gurubun en yüksek puanları olduğu saptandı.Hemşirelerin Minnesota İş Doyum Ölçeği puan ortalamaları toplamda (genel iş doyum) 3.56  0.59, içsel doyum alt boyutunda 3.72  0.61 saptandı.Yönetici hemşirelerin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olduğu, ayrıca sorumlu hemşirelerin iletişim beceri düzeylerinin diğer yönetici hemşirelerden daha yüksek olduğu belirlendi.Keywords
Hemşire, Yönetici, İletişim, İş Doyumu, Hastane

Abstract

Aims and objectives. The study aimed to determine the effect of communication skills of nurse managers working in hospitals on job satisfaction of nurses. Design. This is a descriptive study. Methods. The study population comprised nurses who work at university, foundation or state hospitals that employ at least 200 nurses, and nurses who worked with the same nurse manager for at least one year (n = 1.219). The sample consisted of nurses who worked at these institutions between August 2010 and February 2011, and agreed to participate in the study (n = 751). Data were collected using the Personal Information Form prepared by the investigator, Communication Skills Perception Inventory (CSPI) and Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Data were analyzed using t-test, one-way ANOVA (Tukey’s HSD for further analysis), a multiple regression analysis and Pearson’s correlation analysis. Results. Majority of the nurses were single and aged 21 to 30 years. Most of the nurses had a bachelor’s degree and were working at a university hospital, and had 1-5 years of experience in nursing. A high mean total score of CSPI was obtained by executive nurse managers (177.28 ± 26.56). Level of communication skills of operational nurse managers was higher than that of other executive nurse managers. Mean total scores showed moderate to high levels of job satisfaction among the nurses (3.56 ± 0.59). The study showed that job satisfaction scores of executive nurse managers was higher than those of nurses working in wards. There were statistically significant associations between job satisfaction scale scores of nurses and mental and emotional communication subscale scores of executive nurse managers. A positive relationship was found between subscale scores on communication skills of executive nurse managers and job satisfaction subscale scores of nurses. Conclusions. Communication skills of executive nurse managers were found to be high in general, and their communication skills were shown to have favorable effects on job satisfaction among of nurses.Keywords
Nurse, manager, communication, job satisfaction, hospital.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri