ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Ağrısının Uyku Kalitesi İle İlişkisi
(Association between Musculoskeletal System Pain and Sleep Quality in Healthcare Professionals )

Author : Yeliz Mercan  Kübra ŞEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 80-91
    


Summary

Amaç: Bu araştırmada sağlık çalışanlarında uyku kalitesi düzeyini belirlemek, kas iskelet sistemi (KİS) ağrısı ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Kırklareli’nde Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında 408 sağlık çalışanları ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form yardımıyla yüz yüze toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %66,4’ü kötü uyku kalitesine sahiptir. Katılımcıların şimdiye kadar ve araştırma sırasındaki KİS ağrı prevalansı sırasıyla %93,9, %72,8’dir. En fazla ağrı duyulan bölgeler bel, boyun ve omuzdur. Cinsiyet, yaş, meslek, meslek kıdemi, çalışılan kurum, çoğunlukla çalışma şekli, nöbet tutma durumu, çalışma postürü ve sigara içme durumu ile uyku kalitesi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bazı özelliklere göre düzeltilen çok değişkenli lojistik regresyon modellerinde, araştırma sırasında KİS ağrısı olan çalışanların kötü uyku kalitesine sahip olma olasılığı 2,156 kat (AOR, %95 GA: 1,286; 3,616), boyun ağrısı olanların 3,147 kat (AOR, %95 GA: 1,721; 5,756) yüksek saptanmıştır. Sonuç: Sağlık çalışanlarının üçte ikisi kötü uyku kalitesine sahiptir. Araştırma sırasında dörtte üçünde KİS ağrısı saptanmıştır. Araştırma sırasında KİS ağrısı ve boyun ağrısı olanların kötü uyku kalitesine sahip olma olasılığı yüksek saptanmıştır. Çalışanlara sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitimler planlanmalıdır ve katılımları için olanaklar sağlanmalıdır. Çalışma sisteminden kaynaklanan sorunlar azaltılmalı ve yöneticilerin duyarlılıkları arttırılmalıdır.Keywords
Uyku kalitesi; Kas iskelet sistemi; Ağrı; Sağlık çalışanları.

Abstract

Aim: In this study, the purpose was to determine the level of sleep quality in healthcare employees, and to identify its association with the Musculoskeletal System (MSS) pain. Method: The study had a cross-sectional design, and was conducted in Kirklareli between April and May 2019 with 408 healthcare employees. The data were collected face-to-face with the help of Personal Information Form, Pittsburgh Sleep Quality Index, and International Physical Activity Survey - Short Form. Results: A total of 66.4% of participants had poor sleep quality. The MSS pain prevalence of the participants up to the study period and during the study was 93.9%, 72.8%, respectively. The areas with the most-frequent pain were the waist, neck and shoulder. Significant differences were detected between the gender, age, profession, professional seniority, institution worked, most-frequent working style, on-duty status, working posture, and smoking status and sleep quality(p<0.05). In Multivariate Logistics Regression Models that were adjusted according to some characteristics, the employees with MSS pain during the study period had a high likelihood of having poor sleep quality was 2.156 times (AOR, 95% CI:1.286; 3.616), and 3.147 times higher in those with neck pain (AOR, 95% CI:1.721; 5.756). Conclusion: Two-thirds of healthcare employees had poor sleep quality. During the study, three-fourths of the participants had MSS pain. Those with MSS pain and neck pain during the study were found to be more likely to have poor sleep quality. Trainings should be planned for the health promotion of employees, and opportunities should be provided for their participation. Problems that arise from working system should be reduced, and the sensitivity of administrators should be increased.Keywords
Sleep quality; Musculoskeletal System; Pain; Healthcare employees.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri