ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Psikososyal Yaşama Etkisi, Başetme Yöntemleri ve Hastaların Organ Nakli Algısı: Nitel Bir Araştırma
(The Effect of End-stage renal disease on Psychosocial Life, Coping Methods and Patients’ Organ Transplant Perception: A Qualitative Research )

Author : Emine Selda Gündüz  Neriman Akyolcu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 67-79
    


Summary

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği, hastaların biyopsikososyal yaşamını olumsuz etkileyen önemli ve yaygın bir hastalıktır. Son dönem böbrek yetmezliğinin en seçkin tedavi yöntemlerinden biri olan böbrek naklinde, nakile hazırlanan hastaların yaşam deneyimleri, nakile ilişkin beklentileri ve görüşleri cerrahi girişimin başarısında önemlidir. Bu çalışma, son dönem böbrek yetmezliğinin, nakil planlanan hastaların yaşamlarına etkisi, hastalıkla başetme yöntemleri ve organ nakline ilişkin düşüncelerini incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, nitel araştırma türlerinden tanımlayıcı fenomenolojik desen kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin organ nakli servisinde yatan ve böbrek nakli yapılması planlanan tüm hastalar, örneklemini ise araştırma kriterlerine uyan ve katılmaya istekli olan 15 hasta oluşturdu. Hasta tanıtım formu ve yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme soruları ile toplanan veriler, tematik analiz yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların böbrek yetmezliğinin psikososyal yaşama etkisine ilişkin görüşleri ve hastalıkla baş etme yöntemleri incelendiğinde iki ana tema ve 12 alt tema elde edildi. Araştırmada, son dönem böbrek yetmezliğinin katılımcıların yaşamlarında çeşitli kayıplara neden olduğu, gelecekle ilgili umutsuz oldukları ve kendilerini depresif hissettikleri, bilinmezlik yaşadıkları, kendilerini toplumdan farklı gördükleri ve damgalandıklarını düşündükleri, benlik saygısı ve beden imajlarının hastalıktan olumsuz etkilendiği ve sağlık çalışanlarına güvensiz oldukları, duygu odaklı başetme yöntemlerini daha çok kullandıkları, organ nakli ile ilgili çeşitli korkular yaşamakla birlikte organ naklini nitelikli yaşamak, özgürlük ve umut olarak tanımladıkları görüldü. Sonuç: Bu çalışmada, nakile hazırlanan hastaların psikososyal yaşam deneyimleri, baş etme yöntemleri ve organ algısı konusunda ayrıntılı veriler elde edildi. Bu verilerin, organ nakli bekleyen hastalara, uzun ve belirsiz bekleme süresince yaşama uyumu kolaylaştırıcı, kapsamlı ve bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı sunulmasında, önemli bir rehber olacağı düşünülmektedir.Keywords
Börek yetmezliği, Hemşirelik bakımı, Diyaliz, Organ nakli, Nitel araştırma

Abstract

Objective: End-stage renal disease is an important and common disease that negatively affects the biopsychosocial life of patients. In kidney transplantation, which is one of the most distinguished treatment methods of end-stage renal disease, life experiences, transplant expectations and views of patients prepared for transplantation are important in the success of the surgical intervention. This study was carried out to investigate the effects of end-stage renal disease on the lives of patients who are planned for transplantation, their methods of coping with the disease and thoughts on organ transplantation. Material and Method: The research was carried out by using descriptive phenomenological pattern which is one of the qualitative research types. The population of the study consisted of all patients who were hospitalized in the organ transplant service of a university hospital and planned to undergo a kidney transplant, and the sample was 15 patients who met the research criteria and were willing to participate. The data collected with the patient presentation form and semi-structured in-depth interview questions were evaluated by the thematic analysis method. Results: When the opinions of the patients about the effect of renal failure on psychosocial life and the methods of coping with the disease were examined, two main themes and 12 sub-themes were obtained. In the research, it was observed that end-stage renal disease causes various losses in the lives of the participants, they are desperate about the future and feel depressed, they experience obscurity, they see themselves different from the society and think they are stigmatized, their body image and self-esteem is disturbed by the disease and they distrust the healthcare professionals, they use emotion-oriented coping methods more often, although they experienced various fears related to organ transplantation, they described organ transplantation as quality living, freedom and hope. Conclusion: In this study, detailed data on psychosocial life experiences, coping methods and organ perception of patients preparing for transplantation were obtained. It is thought that these data will be an important guide in providing comprehensive and individualized nursing care to facilitate adaptation to life during long and indefinite waiting period for patients who are waiting for organ transplantation.Keywords
Kidney failure, Nursing care, Dialysis, Transplantation, Qualitative Research

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri