ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alkol, Sigara, Medikal Cihaz Kullanimi Ve Yaşlilikta İyilik Hali
(Alcohol, Tobacco, Medical Device Use and Wellness In Older Age )

Author : Nazmiye Tuğba BAHAR  Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 61-66
    


Summary

Amaç: Bu araştırmada, alkol sigara alışkanlığı ve medikal cihaz kullanımının yaşlı bireylerin iyilik hali ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye’de yaşlı bireylerin alkol, sigara ve medikal cihaz kullanımı ile iyilik hali arasındaki ilişkiyi ele alan bir araştırmaya rastlanmamış olup Dünya’da ise sınırlı sayıda araştırma vardır. Bu açıdan literatüre katkıda bulunmak ve yeni araştırma alanlarına kapı aralamak araştırmanın amaçlarındandır. Yöntem: Antalya ili Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez merkez ilçelerinde yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerle gönüllülük esasına dayalı görüşmeler yapılmıştır. Veriler sosyo demografik bilgi formu, alkol, sigara ve medikal cihaz kullanımına yönelik sorular ve İyilik Hali Ölçeği yardımı ile toplanmıştır. Veriler Statistical Package for the Social Sciences 25.0 paket programında analiz edilmiştir. Eksploratif veri analizi ile veri kaydı kontrolü yapıldıktan sonra betimsel istatistik analizler ve bağımsız iki grup için ise T testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p < .05 kabul edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Alkol kullanımı (p=0,166 t=1,388) ve sigara alışkanlığı (p=0,196 t=1,295) ile iyilik hali arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan bireylerin iyilik hali puanının daha yüksek olduğu görülmüştür. Medikal cihaz kullanımı kapsamında; gözlük kullanımı (p=0,976 t=0,030), işitme cihazı kullanımı (p=0,366 t=0,905), baston kullanımı (p=0,432 t=0,787), tekerlekli sandalye kullanımı (p=0,557 t=0,588), ortopedik protez kullanımı (p=0,640 t=0,469) ve takma diş kullanımı (p=0,227 t=1,211) ile iyilik hali arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bireylerin engel durumu (p=0,990 t=0,012) ile iyilik hali arasında da anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İstatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen bireylerin iyilik hali puan ortalamalarında farklılıkların görülmesi her durum için özgün bir yorum gerektirmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: yaşlılıkta iyilik hali, medikal cihaz kullanımı, alkol ve sigara alışkanlığı

Abstract

Objective: This research was conducted to reveal the relationship between alcohol, tobacco, medical device use and the wellness of older individuals. There has not been found any study investigating the relationship of alcohol, tobacco and medical device use and wellness in older adults in Turkey yet examples are very limited in the world. In this respect, one of the aims of the research is to contribute to the literature and to pave the way for a new research area. Method: Voluntary interviews were conducted with individuals aged 60 and over inhabited in the central districts of Antalya, Konyaaltı, Muratpaşa and Kepez. In order to collect data, socio-demographic information form, a questionnaire about alcohol, cigarette and medical device use, and the Well-Being Scale were used. The data were analysed using the Statistical Package for the Social Sciences 25.0 package program. Descriptive statistical analysis and T test for two independent groups were performed after data recording control with exploratory data analysis. The level of significance was accepted as p <.05. Results and Conclusion: While there was no statistically significant difference between alcohol use (p = 0.166 t = 1.388) and smoking habits (p = 0.176 t = 1.295) and wellness, individuals with no alcohol and smoking habit were found to have higher wellness scores. Within the scope of medical device use, there was no statistically significant relationship between use of glasses (p=0,976 t=0,030), hearing aid use (p=0.366 t=0,905), cane use (p = 0.432 t=0,787), wheelchair use (p = 0.557 t=0,588), orthopaedic prosthesis use (p = 0.640 t=0,469) and denture use (p = 0.222 t=1,211), and wellness.. Finally, it was determined that there was no significant relationship between individuals' disability (p = 0.990 t=0,012) and their wellness. Although there was not a statistically significant relationship, the differences in the average wellness scores of individuals requires specific interpretations for each different case.Keywords
Keywords: wellness in elderly, medical device use, alcohol and smoking habit

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri