ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Şüphesi İle Başvuran Hastalardan Pcr Alınanların Demografik Ve Klinik Özellikleri: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği
(Demographic And Clinical Characteristics Of Patients Suspected Of Having Covid-19 At A Training And Research Hospital In Turkey )

Author : Ayşegül SEREMET KESKİN  Tuğba Çalışkan, Hatice ESEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 1-9
    


Summary

Amaç: Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, 12 Aralık 2019’da nedeni bilinmeyen pnömoni olguları görülmüş, 31 Aralık 2019'da hastalık tüm dünya ya duyurulmuş, 11 Mart 2020’de DSÖ bu salgınının bir “pandemi” haline geldiği açıklanmıştır. Halen tüm dünyayı tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir. COVID-19 şüphesi ile başvuran ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) çalışılan hastaların demografik verileri ve klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma 13 Mart- 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemize COVID-19 şüphesi ile başvuran ve PCR örneği alınan hastaları kapsamaktadır. Araştırmada kullanılacak veriler hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden (HSYS) retrospektif olarak elde edilmiştir. Araştırma için 3.06.2020 tarihli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma hastanesi klinik araştırmalar etik kurulundan (Karar no:7/12) izin alınmıştır. Araştırma retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Sosyodemografik özellikler, labaratuvar ve görüntüleme bulguları, klinik semptomlar ve seyir SPSS 20.0 programı kullanılarak incelenmiştir. Bulgular: 13 Mart- 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında Antalya Eğitim Araştırma hastanesine başvuran ve PCR örneği alınan hasta sayısı 2651 olup % 55.45’i erkek, % 45.55’i kadın hastalardan oluşmaktadır. Başvuran hastalardaki test pozitiflik oranı %3.04 olarak tespit edilmiştir. Hastaların çoğunluğunu erişkin hastalardan olup yaş ortalaması 40±18.19 olarak bulunmuştur. Tüm hastalara PCR bakılmış olup, %2.9’u pozitif olarak saptanmıştır. Pozitif vakaların kadın erkek dağılımının birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Hastaların % 67.6’sının akciğer tomografisinde COVID-19 pnömonisi ile uyumlu bulgu saptandı. % 41.6’sında bilateral akciğer tutulumu bulunmaktadır. Başvuru semptomları; ateş, öksürük, kas ve eklem ağrısı olarak en sık görülen olduğu bulunmuştur. PCR pozitifliği saptanan hastaların laboratuvar sonuçlarında; lökosit, hemoglobin, platellet, nötrofil/lenfosit oranı, D. Dimer ve ferritin değerleri yüksek oranda normal olarak saptandı. Sonuç: Covid-19 salgınında, ileri yaş, kronik hastalığı olanların ve erkek hastaların daha fazla etkilendiğini ortaya konulmuştur. İkinci Covid-19 dalgası ya da gerçekleşebilecek farklı pandemi durumları karşısında gerekli çalışmaların yapılabilmesi açısından bu risk grubundaki kişilere yönelik değerlendirmelerin yapılarak, hastanelerde acil eylem planlarının oluşturulması hastalık ile mücadelede yardımcı olacaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Covid-19, PCR, Pandemi.

Abstract

Aim: In the city of Wuhan, in Hubei Province of China, patients with pneumonia with unknown causes were seen on December 12th, 2019, and the disease, COVID-19, was announced to the whole world on December 31st, 2019. On March 11th, 2020, the World Health Organization declared that this epidemic was now a pandemic. COVID-19 remains a public health problem that is threatening the whole world. The aim of this study was to determine the demographic data and clinical features of patients who were suspected of having COVID-19 and tested by polymerase chain reaction (PCR). Methods: This research covers patients who were admitted to our hospital with suspicion of COVID-19 between 13 March and 04 May 2020 and PCR samples were taken. The data to be used in the study were obtained retrospectively from the hospital information management system (HBYS) and Public Health Management System (HSYS). Permission was obtained from the ethics committee of the Health Research University Antalya Training and Research Hospital on 3.06.2020 (Decision no: 7/12). The research is planned as retrospective, cross-sectional and descriptive. Sociodemographic features, laboratory and imaging findings, clinical symptoms and course were examined using the SPSS 20.0 program. Results: Between March 13th and May 4th, 2020, PCR samples were taken from 2651 patients (55.45% male, 45.55% female) who applied to the Antalya Training and Research Hospital. The test positivity rate of the patients who were admitted was determined as 3.04%. The majority of the patients were adults and the mean age was 40 ± 18.19. Of the examined patient PCR samples, 2.9% were found to be positive. It was determined that the distribution of positive cases was similar in the females and males. Pulmonary tomography of 67.6% of the patients revealed a finding consistent with COVID-19 pneumonia, and 41.6% of the patients had bilateral lung involvement. The most common symptoms on admission included fever, cough, and muscle and joint pain. In the laboratory results of the PCR-positive patients, most of the leukocyte, hemoglobin, platelet, neutrophil/lymphocyte ratio, D-dimer, and ferritin levels were found to be normal. Conclusion: During the COVID-19 epidemic, it was revealed that older patients with chronic diseases and male patients were more susceptible. The establishment of emergency action plans in hospitals will be helpful by making evaluations for people in this risk group in order to carry out necessary studies against the second wave of COVID-19 or different pandemic situations that may occur.Keywords
Keywords: COVID-19, PCR, Pandemic.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri