ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otoimmun Tiroiditli Ve Diyabetes Mellituslu Hastalarda, Vitamin B12 Seviyeleri İle Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Vitamin B12 Levels And Anti-Thyroid Peroxidase Antibodies In Patients With Autoimmun Thyroiditis Mellitus )

Author : Ünsal Gündoğdu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 38-44
    


Summary

ÖZET Amaç: Otoimmün tiroid bozuklukları(AITD) olan hastalarda, B12 vitamini eksikliği bildirilmiştir. Buna rağmen, anti-tiroperoksidaz antikoru (anti-TPO, A-TPO) ile Vit-B12 ilişkisini araştıran, sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.Otoimmuntiroid bozuklukla (AITD) birlikte bazı hastalarda diabetes mellitus da (DM) sık görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, otoimmün tiroidit bozukluk ile Vit-B12 ve diabetes mellitus arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Temmuz 2019 - Aralık 2019 tarihlerinde laboratuvarımıza başvuran, 250’si kadın, 41’i erkek, toplam 291 hastanın, test verileri (Anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4, Vit-B12, AKŞ, TKŞ ve HbA1C) retrospektif olarak incelendi. Anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4 ve Vit-B12 testlerinin analizleri için UniCel DxI 800 (Beckman Coulter Diagnostics, USA) immunoassay cihazı kulllanıldı., AKŞ ve TKŞ (Açlık ve tokluk kan şekeri) düzeyleri AU-2700 (Beckman Coulter Diagnostics, USA) otoanalizör cihazında çalışıldı. HbA1c (Glikozile hemoglobin) testleri ise Variant 2 cihazında (Bio-Rad Laboratories ,Singapore ), HPLC( kantitatif iyon değişimli yüksek performanslı likit kromatografisi) test yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Vit-B12 eksikliği olan hastaların grubundaki( Vit-B12<200 pg/ml) hasta oranı %41.5,Vit-B12 düzeyi normal olan(Vit-B12>200 pg/ml )hasta grubundaki hasta oranı ise yaklaşık %58.5 ‘dir.Her iki grupta(Vit-B12<200 pg/ml , Vit-B12>200 pg/ml) Anti-TPO ile Vit-B12 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunamadı(P >0.05). Sonuç: Otoimmun tiroiditte (AITD) görülen Vit-B12 eksikliğinin, hastanın yaşına cinsiyetine ve anti-TPO düzeylerine bağlı olmadığı görüldü.Diabetes mellituslu ve otoimmun tiroiditli kadın hastalarda ise yükselmiş TKŞ ve HbA1c düzeyleri ile Vit-B12 eksikliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur(P <0.05). Anahtar Kelimeler: Otoimmun tiroidit (AITD), Vit-B12, Anti-tiroid peroksidaz antikorlar, Diabetes MellitusKeywords
Otoimmun tiroidit (AITD), Vit-B12, Anti-tiroid peroksidaz antikorlar, Diabetes Mellitus

Abstract

ABSTRACT Aim: Vitamin B12 deficiency has been reported in patients with autoimmune thyroid disorders. However, there are a limited number of studies investigating the relationship between anti-thyroperoxidase antibody (anti-TPO, A-TPO) and Vit-B12. With autoimmun thyroid disorder (AITD), diabetes mellitus (DM) is also common in some patients. The aim of this study is to investigate the relationship between autoimmune thyroiditis and Vit-B12 and diabetes mellitus. Methods: Test data (Anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4, Vit-B12, FBS(fasting blood glucose),TCS(postprandial blood glucose) and HbA1C) of 291 patients who 250 women and 41 men, who applied to our laboratory between July 2019and December 2019, were retrospectively analyzed. UniCel DxI 800 (Beckman Coulter Diagnostics, USA) immunoassay device was used for anti-TPO, Anti-TG, TSH, FT4 and Vit-B12 test analysis. FBS(Fasting blood glucose) and TCS (postprandial blood glucose) levels were analyzed in the AU-2700 (Beckman Coulter Diagnostics, USA)autoanalysis device.HbA1c(glycated haemoglobin) tests were performed in Variant 2 device (Bio-Rad Laboratories, Singapore) by HPLC (high performance liquid chromatography with quantitative ion exchange) test method. Results: The rate of patients in the group of patients with Vit-B12 deficiency (Vit-B12 <200 pg / ml) is 41.5%, and the rate of patients in the group of patients with normal Vit-B12 level (Vit-B12> 200 pg / ml) is approximately 58.5%. No statistically significant correlation was found between anti-TPO and Vit-B12 levels (P> 0.05). Conclusion: Vit-B12 deficiency in autoimmune thyroiditis (AITD) did not depend on the patient's age, gender, and anti-TPO levels. In women patients with diabetes mellitus and autoimmune thyroiditis, a significant correlation was found between elevated TCS (postprandial blood glucose) and HbA1c levels and Vit-B12 deficiency (P <0.05). Keywords: Autoimmun thyroiditis (AITD), Vit-B12, Anti-thyroid peroxidase antibodies, Diabetes Mellitus.Keywords
Autoimmun thyroiditis (AITD), Vit-B12, Anti-thyroid peroxidase antibodies, Diabetes Mellitus.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri