ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelerin COVID-19 Korkusu ve Algılanan COVID-19 Riski ile Standart Önlemlere Uyumu Arasındaki İlişki

Amaç: Bu çalışmada, pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin COVID-19 korkusu ve algılanan COVID-19 riski ile standart önlemlere uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel araştırma tasarımında uygulanmıştır. Örneklemi, Ankara’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesinde Kasım 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında, COVID-19 kliniklerinde çalışan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 194 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama formu; Tanıtıcı Bilgi Formu (18 soru), COVID-19 Korkusu Ölçeği (7 madde), Algılanan COVID-19 Risk Ölçeği (8 madde) ve Standart Önlemler Ölçeği’nden (20 madde) oluşmaktadır. Veriler, pandemi koşulları dikkate alınarak, çevrimiçi anket formu ile toplanmıştır. Sürekli verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Ölçek puanları arasındaki ilişkinin saptanmasında, Spearman Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 29.01±6.73’tür. Katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği, Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği ve Standart Önlemlere Uyum Ölçeği puan ortalamaları sırası ile 19,83±6,36, 29,89±5 ve 14,05±2,81’dir. Katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,619; p=0,001). Katılımcıların Standart Önlemlere Uyum Ölçeği puan ortalamaları ile COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin COVID-19 korkusu ile algılanan COVID-19 riski düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte COVID-19 korkusu ve algılanan COVID-19 riskinin, standart önlemlere uyumla ilişkili olmadığı ortaya konulmuştur.Keywords
COVID-19, Hemşirelik, Korku, Risk, Standart Önlemler

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri