ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Acil Durum Ve Afet Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19 Fobisi

Bu çalışma, acil durum ve afet yönetimi programı öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde yaşamış oldukları COVID-19 fobisi durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma, 01-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetimi programında okuyan 92 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “COVID-19 Fobisi Ölçeği” kullanılarak Google Forms aracılığıyla elektronik ortamda toplanılmıştır. Çalışma yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığı’ndan yazılı onay alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak frekans, ki-kare testi, t testi ve One-Way Anova testleri ile yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.12±0.99 yıldır. Öğrencilerin %63’ü kız, %43,5’inin gelir düzeyi düşük ve sadece %4.3’ünde kronik bir hastalık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin COVID-19 Fobisi Ölçeği puan ortalamaları 51.63±16.15’dir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin COVID-19 fobisi düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca COVID-19 testi yatırma durumu ile COVID-19 fobisi ölçeği arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmada bazı sosyodemografik özellikler (cinsiyet, gelir düzeyi ve kronik hastalık durumu) ile COVID-19 fobisi açısından önemli farklılıkların olmamasına rağmen kızların, gelir düzeyi düşük olanların ve kronik hastalığı olanların puan ortalamaları yüksek çıkmıştır.Keywords
Acil Durum ve Afet Yönetimi, COVID-19 Fobisi, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri