ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısından Çevrim İçi Uygulamalı Derslerin ve Sınavların Değerlendirilmesi: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Amaç: Pandemi nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde tüm dersler ve sınavlar çevrim içi eğitim aracılığıyla devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin bakış açısından çevrim içi uygulamalı dersleri ve sınavları değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda uygulamalı mesleki dersleri çevrim içi olarak alan 200 gönüllü 2. ve 3. sınıf öğrencisi dahil edildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere Google Forms aracılığıyla hazırlanan değerlendirme formu gönderilerek çevrim içi ortamda doldurmaları istendi. Uygulamalı derslerin çevrim içi yöntemle işlenmesinden duydukları memnuniyet düzeyi E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği (EDYMÖ) ve çevrim içi yöntemle yapılan sınavlar E-Değerlendirme Tutum Ölçeği (EDTÖ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 21,36±2,70 yıl olan 200 öğrenci (145 kadın, 55 erkek) dahil edildi. Öğrencilerin %43,5’i (n=87) ikinci sınıf ve %56,5’i (n=113) üçüncü sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin %79’u (n=158) yüzyüze eğitimin uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu, %17,5’i (n=35) uzaktan eğitimin yeterli olduğunu ve %3,5’i (n=7) uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında fark olmadığını belirtti. İkinci sınıfların EDYMÖ toplam skoru ortalaması 112,80±31,73 ve EDTÖ toplam skoru 67,36±13,72 puandı. Üçüncü sınıfların EDYMÖ toplam skoru ortalaması 100,46±26,76 ve EDTÖ toplam skoru 66,60±11,69 puandı. İkinci sınıf öğrencilerinin ders memnuniyet düzeyi daha yüksek bulunurken (p=0,004), sınavlarla ilgili görüşleri benzerdi (p=0,677). Öğrencilerin ders memnuniyet düzeyleri ile sınavlara yönelik bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edildi (p=0,001; r=0,369). Sonuç: Uygulama ağırlıklı derslerin daha yoğun olduğu 3. sınıfta uzaktan eğitim sırasında ders materyalleri ne kadar zengin olsa da öğrencilerin birebir pratik yapma imkanı bulunmadığından derslerden memnuniyet düzeyi daha düşüktür. Öğrencilerin bu eksikliklerini gidermek amacıyla pandemi koşullarında küçük gruplar halinde yoğunlaştırılmış pratik eğitimler uygulanabilir.Keywords
Fizyoterapi, Uygulamalı Ders, Çevrim İçi Eğitim, Memnuniyet

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri