ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Rezektabl Pankreas Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri

Amaç Pankreas kanseri, en ölümcül malign neoplazmlardan biridir. Birçok malign neoplazmda olduğu gibi, hayatta kalma oranları kanserin histopatolojik tipine, evresine, tümör boyutuna ve tedaviye bağlıdır. Bu çalışmada pankreas kanserinin klinikopatolojik özelliklere ve histolojik alt tiplere göre sınıflandırmayı amaçladık. Materyal ve metod Kliniğimizde pankreas neoplazmı nedeniyle teşhis ve tedavi edilen tüm yetişkin hastaların verileri hastanenin bilgisayarlı veri tabanından ve tıbbi dosyalarından geriye dönük olarak toplanmıştır. Hastalar klinikopatolojik özelliklerine göre kategorize edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar için, Ki-kare testi ve Fisher'in kesin testi kullanıldı ve nicel veriler için bağımsız örnekler için t-testi kullanıldı. Veriler, sürekli değişkenler ve sayılar için ortalama ± SD ve kategorik değişkenler için yüzdeler olarak ifade edildi. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Sonuçlar Hastaların ortalama yaşı 60,5 yıl, %70,8'i erkekti. Histopatolojik olarak tanımlanan beş tip tümör vardı ve bunlar arasında en sık tanı adenokarsinom (%76,9) idi. Tümörün en yaygın lokalizasyonu baş-boyun (%44,4) yerleşimliydi. Whipple cerrahisi ağırlıklı olarak hastaların %69,2'sine, distal pankreatektomi ise %29,0'ına uygulandı. Postoperatif komplikasyonlar hastaların üçte birinden fazlasında (%34) gözlendi. Ana komplikasyonlar pankreas kisti (%16,3) idi. Kaplan-Meier testi ile yapılan sağkalım analizinde 30,5 aylık medyan sağkalım, 1, 2 ve 5 yıllık genel sağkalım (OS) oranları sırasıyla %67,8, %40.5 ve %16.6 idi. Tartışma Sonuçlarımız literatürle uyumludur. Ancak sağkalım analizi sonuçları hastaların hepsinin rezektabl tümörlere sahip olması nedeniyle popülasyon tabanlı çalışmalara göre iyimserdi.Keywords
Klinikopatolojik özellikler, histolojik alt tip, pankreas neoplazmı, whipple.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri