ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Baba-Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Giriş: Birincil bağlanma figürü çoğunlukla anne olarak tanımlanmakta ve yapılan çalışmalarda anneye odaklanılmaktadır. Buna karşın, pek çok bebekte temel bağlanma anneyle olduğu kadar babayla da iyi olmaktadır. Literatürde baba-bebek bağlanma ilişkilerinin bağıntılarını araştıran araştırmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile baba-bebek bağlanması durumunun tespit edilmesi ve bağlanmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Kesitsel tipte yürütülen çalışmanın evrenini, 1 Eylül 2018 ve 1 Ekim 2018 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yatan tüm lohusaların eşleri oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü ise çalışmaya katılmayı kabul eden 156 baba oluşturmuştur. Çalışma verilerinin toplanmasında baba tanıtım formu ve baba bebek bağlanma ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 156 baba katılmıştır. Babaların yaş ortalamaları 33,64±6,49’dur ve %38,5’i lisans mezunudur. Babaların %91,0’i babalığa hazır hissettiklerini ifade etmişlerdir. Babaların Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği puan ortalaması 82,60±7,72 olarak saptanmıştır. Yapılan analizde değişkenlerle ölçek toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda çalışmaya katılan babaların bebekleri ile bağlanma süreci ve bu süreci etkileyen faktörler değerlendirilmiş ve çalışmaya katılan babaların baba- bebek bağlanma ölçek puan ortalamalarının yüksek olduğu ve yapılan diğer çalışmalarla benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca baba-bebek bağlanmasında etkili olan temel faktörler ile bağlanma ölçek puan ortalaması karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Keywords
Baba, Bebek, Bağlanma

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri