ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DETERMINING KNOWLEDGE LEVELS, ATTITUDES TOWARD, AND USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG INDIVIDUALS APPLYING TO FAMILY HEALTH CENTERS

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama durumlarını belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki cross-sectional araştırma 366 katılımcı ile Türkiye’nin başkenti Ankara’da yürütülmüştür. Veriler araştırmacıların geliştirdiği tanıtıcı bilgi formu, TAT uygulamalarına ait soruları içeren soru formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların %62,8’i (n=230) TAT hakkında bilgi sahibi olduğu ve % 53,3’ü (n=195) de TAT yöntemlerini uyguladığı belirlenmiştir. Katılımcıların %88,3’ ü (n=323) TAT etkinliğine inandığını belirtmiştir. Katılımcıların %47,0 ‘ı (n=172) TAT bilgi kaynağı olarak yakın çevre (aile, arkadaş, komşu) olduğunu belirtmiştir. En çok tercih edilen TAT yöntemi olarak %80.6 (n=295) dua ilk sırada yer almıştır. TAT kullanım durumu ile yaş, medeni durum, kronik hastalığa sahip olma ve ilaç kullanma durumları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 30.93±5.58, tamamlayıcı ve alternatif tıp alt ölçek puan ortalaması 18.06±4.15 ve bütüncül sağlık alt ölçek puan ortalaması 9.03±2.93 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları katılımcıların çoğunluğunun TAT hakkında bilgi sahibi olduklarını ve TAT’ın yararına inandıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kronik hastalığı sahip olmayan ve TAT bilgisine sahip katılımcıların ölçek puanlarının yüksek olması sağlığı koruma davranışı olarak TAT kullanıldığını göstermiştir. Bu çalışma sonucunda, hem sağlıklı hem hasta bireylerin TAT yöntemlerine sıklıkla başvurdukları ve TAT’ a karşı olumlu bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir.Keywords
Tamamlayıcı ve alternatif tıp, hemşirelik, tutum, bilgi

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri