ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Evlilik Öncesi Verilen Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü

Giriş: Prekonsepsiyonel bakım, gebelik sürecini etkileyen risk faktörlerini tanımlamak ve uygun bakım sağlamak için önemli bir fırsattır. Bu çalışmada; evlenmek için başvuran çiftlere üreme sağlığı ile ilgili koruyucu sağlık hizmeti sunmak ve ebelerin prekonsepsiyonel bakım hizmetlerindeki önemini vurgulamak amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yürütülen çalışmanın evrenini 15 Haziran 2016-15 Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir Bornova Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran çiftler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, katılmayı kabul eden ve danışmanlık verilen tüm çiftler örneklemi oluşturmuştur (n:126). Veriler; anket formu aracılığıyla yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış, analizleri SPSS 20.0 paket programında sayı yüzde dağılımı yapılarak sunulmuştur. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 26.0±4.0 (min:18.0-max:42.0)’dır. Katılımcıların %91.2’sinin evlendikten sonra gebelik planladığı belirlenmiştir. Gebelik planlayanların %42.6’sı sigara, %33.9’u alkol kullanmakta, sadece %20.9’u düzenli egzersiz yapmaktadır. Katılımcıların %96.0’sı evlenmeden önce danışmanlık verilmesi gerektiğini, %30.2’si bu eğitimi uzman kişilerin, %19.0’u ise ebelerin vermesi gerektiğini belirtmiştir. Tartışma ve Sonuç: Evlenmek için yapılan başvuruyu fırsat olarak değerlendirerek prekonsepsiyonel danışmanlık hizmeti sunduğumuz çalışmamızda, gebelik planlayan katılımcıların riskli yaşam biçimi davranışlarına sahip oldukları ve uzman kişilerden formal bir eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Birinci Basamak sağlık hizmetleri kapsamında, ebeler tarafından kapsamı genişletilerek verilecek olan prekonsepsiyonel danışmanlığın evlilikte uyum ve sağlıklı nesillerin oluşmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Keywords
Prekonsepsiyonel Danışmanlık, Ebelik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri