ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 Pandemisinin erken döneminde anksiyete düzeyi ve stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi erken döneminde 18-65 yaş aralığındaki bireylerin anksiyete düzeyleri ve stresle baş etme tarzlarını incelemek amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini, 24 Mart-25 Nisan 2020 tarihleri arasında 503 birey oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği (STAI) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) kullanılarak online toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve parametrik testlerden yararlanılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %72,4’ü kadın, %56,9’u 17-28 yaş aralığındadır. COVID-19’un erken döneminde, katılımcıların %30,2’si depresif duygular, %30,4’ü anksiyöz duygular hissettiğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların %57,7’si ise alışveriş yapmak için evden dışarı çıkmıştır. Kadınların erkeklere göre STAI puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek iken SBÇTÖ Kendine güvenli yaklaşım ve İyimser yaklaşım alt ölçek puanları anlamlı derecede düşük saptanmıştır. STAI ile SBÇTÖ’nün Kendine güvenli yaklaşım, İyimser yaklaşım ve Sosyal destek arama alt ölçekleri arasında negatif yönde ilişki görülürken, Çaresiz yaklaşım ve Boyun eğici yaklaşım alt ölçekleri ile arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Salgın gibi yaşamı olumsuz etkileyen ve alınan önlemler doğrultusunda bireylerin depresif ve anksiyöz duygular deneyimledikleri, kadınların daha fazla anksiyete yaşadıkları ve erkeklerin kadınlara göre kendine güvenli ve iyimser yaklaşım tipi başetme tarzlarını daha fazla kullandıkları söylenebilir. Ayrıca salgın durumunda, bireylerin anksiyete düzeyleri arttıkça çaresiz ve boyun eğici başetme tarzlarını kullandıkları görülmektedir.Keywords
COVID-19, anksiyete, stres, başetme tarzları.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri