ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelerin Meme Kanseri Korku Ve Kadercilik Algılarının Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi

Amaç: Çalışma hemşirelerin meme kanseri korku ve kadercilik algılarının meme kanseri erken tanı davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı tipte olup bir üniversite hastanesi’nde çalışan 178 kadın hemşire ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında bilgi formu, meme kanseri korku ölçeği ve meme kanseri kadercilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis analizi ve Korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin meme kanseri korku ölçeği puan ortalaması 20.28 ± 8.03, meme kanseri kadercilik ölçeği puan ortalaması 3.46 ± 1.42’dir. Kendi kendine meme muayenesi yapma, klinik meme muayenesi yaptırma durumları ile meme kanseri korku ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Meme kanseri ve erken tanı davranışları ile meme kanseri kadercilik ölçeği puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Meme kanseri erken tanı davranışlarında meme kanseri korku ve meme kanseri kadercilik algısı önemlidir. Bu konu ile ilgili girişimsel hemşirelik çalışmalarının yapılması önerilebilir.Keywords
Meme kanseri, Erken tanı davranışları, Meme kanseri korkusu, Meme kanseri kadercilik algısı

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri