ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Adölesanlarda Depresyon ile Beslenme Bilgisi, Beslenme Alışkanlığı ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırma, adölesanlarda depresyon ile beslenme bilgisi, beslenme alışkanlığı ve yeme tutumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Araştırma evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt bölgesinde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile 192 öğrenci (%56,8 kız, %43,2 erkek) seçilmiştir. Öğrencilerin antropometrik ölçümleri alınmış, beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeyleri anket ile sorgulanmıştır. Yeme tutumu, “Yeme Tutum Testi-26” (Eating Attitude Test-26 [EAT-26]) ile depresyon varlığı ise Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Depresyon durumu (BDE puanı) ile hem beden kütle indeksi (BKİ) hem de yeme tutumu (EAT-26 puanı) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü korelasyon bulunmuştur (BKİ ve EAT-26 için sırasıyla r=0,16 ve r=0,24; p<0,05). Depresyon durumu ile öğrencilerin beslenme davranışı ve alışkanlığı puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır (r=-0,3, p<0,05). Sigara içtiği saptanan öğrencilerin (%15,1) ortalama beslenme bilgi puanı ile beslenme davranışları ve alışkanlıklarını belirleyen sorulara ilişkin ortalama puanları, sigara içmeyenlerden daha düşüktür (p<0,05). Sonuç: Depresyon adölesan dönemde beslenme davranışlarını, yeme tutumunu ve beraberinde vücut ağırlığı denetimini etkileyen önemli bir faktördür. Bu yaş grubunda depresyona ek olarak sigara kullanımı gibi olumsuz yaşam tarzı faktörleri de yetersiz beslenme bilgisi ve olumsuz beslenme davranışı ve alışkanlıklarına rol oynayabilir. Sunulan sonuçlar gelecekteki beslenme ile ilişkili kronik hastalıkların önlenmesi için adölesanlarda depresyon ve sigara kullanımı gibi faktörlerin azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.Keywords
Adölesanlar, beslenme bilgisi, beslenme alışkanlıkları, yeme tutumu, depresyon

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri