ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Amaç: Çalışmamızda Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma 18-36 yaşları arasında olan 115 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %41.7’si erkek (n=48), %58.3’ü kadındır (n=67). Öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak belirlendi. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanmış değerlendirme formu yüz yüze görüşme metodu kullanılarak uygulandı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov-Smirnov Testi kullanılarak belirlendi. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için MannWhitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanıldı. Bulgular :Araştırmamıza katılan öğrencilerin umutsuzluk puan ortalamaları 6.01±4.73, erkek öğrencilerin 7.08 ± 4.64 ve kadın öğrencilerin 5.25 ± 4.68’dir. Erkek öğrencilerin umutsuzluk ölçek skoru kız öğrencilerin umutsuzluk ölçek skorundan anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p<0.05). Annenin eğitim durumu, öğrencinin ikamet yeri, sigara kullanma ile umutsuzluk durumları arasında anlamlı bir ilişki gözlenirken (p<0.05), babanın eğitim durumu ile anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ailesi şehir merkezinde yaşayan bireylerin umutsuzluk ölçeği skorunun daha yüksek olduğu gözlendi (p>0.05). Umutsuzluk ölçeği skoru ile ailenin aylık geliri, bireyin ortalama uyku süresi, akademik başarı notu, kitap okuma süresi ile ile anlamlı bir ilişki saptanamamış (p>0.05), buna karşın öğrencilerin umutsuzluk ölçek skoru ile günlük internet kullanımı arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre; erkek öğrencilerin kızlardan daha umutsuz oldukları görülmüştür. Annelerin eğitim düzeyinin artmasının bireylerin hayata daha olumsuz perspektifte bakmasını sağladığı gözlenmiştir. Bununla birlikte ailesi kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin daha umut dolu olduğu belirlenmiştir. İnternet kullanımının gençleri umutsuzluğa ittiği saptanırken, kitap okumanın gençlerde pozitif bir etkisinin olduğu söylenebilir. Çalışmanın örneklem sayısının az olması sonuçları etkilemiş olabilir. İleride daha fazla olgunun değerlendirildiği çalışmaların yapılması planlanmıştır.Keywords
Öğrenci, Umutsuzluk, Hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri