ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covid-19 Şüphesi İle Başvuran Hastalardan Pcr Alınanların Demografik Ve Klinik Özellikleri: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği

Amaç: Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde, 12 Aralık 2019’da nedeni bilinmeyen pnömoni olguları görülmüş, 31 Aralık 2019'da hastalık tüm dünya ya duyurulmuş, 11 Mart 2020’de DSÖ bu salgınının bir “pandemi” haline geldiği açıklanmıştır. Halen tüm dünyayı tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olarak devam etmektedir. COVID-19 şüphesi ile başvuran ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) çalışılan hastaların demografik verileri ve klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma 13 Mart- 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemize COVID-19 şüphesi ile başvuran ve PCR örneği alınan hastaları kapsamaktadır. Araştırmada kullanılacak veriler hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden (HSYS) retrospektif olarak elde edilmiştir. Araştırma için 3.06.2020 tarihli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma hastanesi klinik araştırmalar etik kurulundan (Karar no:7/12) izin alınmıştır. Araştırma retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Sosyodemografik özellikler, labaratuvar ve görüntüleme bulguları, klinik semptomlar ve seyir SPSS 20.0 programı kullanılarak incelenmiştir. Bulgular: 13 Mart- 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında Antalya Eğitim Araştırma hastanesine başvuran ve PCR örneği alınan hasta sayısı 2651 olup % 55.45’i erkek, % 45.55’i kadın hastalardan oluşmaktadır. Başvuran hastalardaki test pozitiflik oranı %3.04 olarak tespit edilmiştir. Hastaların çoğunluğunu erişkin hastalardan olup yaş ortalaması 40±18.19 olarak bulunmuştur. Tüm hastalara PCR bakılmış olup, %2.9’u pozitif olarak saptanmıştır. Pozitif vakaların kadın erkek dağılımının birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Hastaların % 67.6’sının akciğer tomografisinde COVID-19 pnömonisi ile uyumlu bulgu saptandı. % 41.6’sında bilateral akciğer tutulumu bulunmaktadır. Başvuru semptomları; ateş, öksürük, kas ve eklem ağrısı olarak en sık görülen olduğu bulunmuştur. PCR pozitifliği saptanan hastaların laboratuvar sonuçlarında; lökosit, hemoglobin, platellet, nötrofil/lenfosit oranı, D. Dimer ve ferritin değerleri yüksek oranda normal olarak saptandı. Sonuç: Covid-19 salgınında, ileri yaş, kronik hastalığı olanların ve erkek hastaların daha fazla etkilendiğini ortaya konulmuştur. İkinci Covid-19 dalgası ya da gerçekleşebilecek farklı pandemi durumları karşısında gerekli çalışmaların yapılabilmesi açısından bu risk grubundaki kişilere yönelik değerlendirmelerin yapılarak, hastanelerde acil eylem planlarının oluşturulması hastalık ile mücadelede yardımcı olacaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Covid-19, PCR, Pandemi.

References

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri